نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

کارآفرینی محور توسعۀ اقتصادی است و کارآفرینان با تخریب روش‏های کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آن‌ها با شیوه‏های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی پویایی و حیات می‏بخشند. از عواملی که در کارآفرینی دخیل‌اند، مسئلۀ جنسیت است و میزان موفقیتی که هر جنس در کسب‌و‌کار خود به دست خواهد آورد، به‌طور خاص به ویژگی‏های آن‌ها برمی‌گردد. از‌این‌رو، هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های کارآفرینانۀ مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی‌ـ پیمایشی و جامعۀ آماری شامل مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران است (507 نفر) که از بین آن‌ها تعداد 213 نفر (90 زن و 123 مرد) به‌‌منزلۀ نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته (با ضریب قابلیت اعتماد 82/0) استفاده شده است که دو گروه از ویژگی‌های شخصیتی و شناختی‌ـ مهارتی کارآفرینان را می‌سنجد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های کارآفرینانۀ مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بین ویژگی‌های کارآفرینانه در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. ویژگی شخصیتی تحمل ابهام در زنان کارآفرین و استقلال‌طلبی در مردان کارآفرین در سطح نامطلوبی ارزیابی شده است. همچنین، بین ویژگی‌های شخصیتی زنان و مردان مؤسس مراکز آموزشی، به‌جز ویژگی‌های استقلال‌طلبی و تحمل ابهام، تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. بین ویژگی‌های شناختی‌ـ مهارتی زنان و مردان نیز تفاوت معناداری وجود ندارد و در هر دو گروه در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of entrepreneurial characteristics of female and male's founders of non-governmental high schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • Davood Ghroneh 1
  • Hosein Abedi 2
  • Arezoo Ahmadabadi 3

1 Faculty Member, University of Ferdosi, Mashhad, Iran

2 Faculty Member, Culture University, Iran

3 PhD Student, Kharazmi University, Iran

چکیده [English]

Economic development is the core of entrepreneurship and entrepreneurs with the demolition of the old and inefficient methods of the past and replacing them with efficient and innovative practices improve the economic system dynamics and life. One of the factors involved in entrepreneurship is gender and the level of success that each sex will gain in their business depends on their particular features. This research is a comparative study of entrepreneurial characteristics of founders of non-governmental high school in Tehran. The research method was descriptive-survey and the population included the female and male founders of non-governmental high school in Tehran (totally 507 persons). The sample composed of 213 people (90 women and 123 men) selected by cluster sampling. The data were collected through questionnaire that measured two entrepreneurial characteristics including personality and cognitive-skill. The results indicated that the entrepreneurial characteristics of male and female founders of non-governmental high schools are relatively good. There is no significant difference between men and women in terms of entrepreneurial characteristics. Ambiguity tolerance of women entrepreneurs and independence of men entrepreneurs was evaluated as an undesirable item. Also in terms of the personality and cognitive-skill characteristics, there was no significant difference between both groups of men and women. There was no significant difference between personality characteristics between men and women entrepreneurs, except in independence and tolerance of ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial characteristics
  • Gender
  • non-governmental schools
  • Women’s entrepreneurship
[1] احمد پور‌داریانی، محمود (1386). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: پردیس.
[2] آراستی، زهرا؛ کنعانی، احمد؛ سیدقاسمی، نفیسه‌سادات (1392). «انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت شباهت‏ها و تفاوت‌ها»، نشریۀ زن در توسعه و سیاست، ش1، ص 83ـ100.
[3] بنیاد توسعۀ کارآفرینی زنان و جوانان (1389). موانع پیشرفت زنان کارآفرین. www.foundationed.net
[4] سرایی، حسن (1388). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: سمت.
[5] سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
[6] شکراللهی، رقیه (1389). «بررسی تطبیقی ویژگی‌های کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران: دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
[7] شاه‏حسینی، علی (1383). کارآفرینی، تهران: آییژ.
[8] قرونه، داود (1390). «فرهنگ کارآفرینی در سازمان‌های دولتی»،  نخستین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، 19و20 مهرماه.
[9] محمدی، حمیدرضا، احمدی، عبادالله و دیگران (1390). «بررسی رابطۀ ویژگی‏های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی»، فصل‌نامۀ جامعه‌شناسی زنان، 1، ص99ـ119.
[10] هزارجریبی، جعفر؛ ابراهیمی، مریم (1389). «بررسی و مقایسۀ رابطه بین ویژگی‏های کارآفرینی شاغلان سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی»، فصل‌نامۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 40، ص1ـ18.
[11] Brush, C. D. (2005). “Research on women business owner past trends, a new perspective, and future directions”. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.17, No.3, pp 30-50.
[12] Davidsson, P. and Honig, B. (2010). “The role of social and human capital among nascent entrepreneurs”. Journal of Business Venturing, Vol.18, No.3, pp 301-331.
[13] Eyal, O. and Inbar, D. (2008). “Developing a public school entrepreneurship inventory; Theoretical conceptualization and empirical examination”. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. Vol.9, No.6, pp 221-244.
[14] Falcone, T. and Osborne, S. (2011). Entrepreneurship: A diverse concept in a diverse world. Tuscon, AZ: United States Association for Small Business and Entrepreneurship, Small Business Institute.
[15] GEM. (2006). Global Entrepreneurship Monitor Executive Report. Babson college, Babson Park, USA/ LBS, London, UK.
[16] Hess, F. M. and Hassel B, C. (2009).Fueling entrepreneurship: Addressing the human capital challenge. Program on Education Policy and Governance. Harvard University.
[17] Hockner, E. and Hisrich R, D. (2005). “Editorial: a golden era for entrepreneurship and entrepreneurial finance research”. Venture capital: An international journal of Entrepreneurial Finance, Vol.3, No.2, pp 85-89.
[18] Lengh, R.(2013). A comparative study of the entrepreneurial characteristics and orientation of K-8 public, charter, and for-profit schools. Cardinal Stritch University.
[19] Lewin, H. (2009). Why is education entrepreneurship so difficult? AEI Conference on Educational Entrepreneurship.
[20] Mattis, M. (2007). “Women entrepreneurs: out from under the glass ceiling”. Management Review, Vol.19, No.3, pp 154-163.
[21] Miskin,V. and Rose, J. (2002).Women entrepreneurs: factor related to success in Frontiers of Entrepreneurship Research. Cambridge MA, Babson College, pp 38.
[22] National Governors Association (2004). A governor's guide to strengthening state entrepreneurship policy. Washington D C: NGA Center for Best Practices.
[23] Pines, A. M. (2006). “The female entrepreneur: burnout treated using a psychodynamic existential approach”. Clinical Case Studies, Vol.1, No.2, pp 171-81.
[24] Reaves, B. (2009). Entrepreneurial success: A phenomenological study of the characteristics of successful female entrepreneurs. University of phoenix.
[25] Smith, K. and Petersen, J. L. (2014). “What is educational entrepreneurship?”in Hess, F.M. (Ed.), Educational Entrepreneurship: Realities, Challenges, Possibilities. Cambridge: Harvard Education Press.