نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام‌نور ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، قشم، ایران

چکیده

حضور مدیران زن در ترکیب هیأت ‌مدیره به دلیل سبک تصمیم‌گیری خاص و دقت نظر بالا در ایفای مسئولیت‌های خود تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت‌ها دارد. به طوری که حضور زنان منجر به تقویت بعد نظارتی هیأت مدیره شده و رفتارهای فرصت‌طلبانه را کاهش داده و عملکرد و کارایی هیأت مدیره را بهبود می‌بخشد. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حضور زنان در هیأت مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد. به منظور اندازه‌گیری مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 129 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1399 است. متغیر مستقل پژوهش تعداد زنان در ترکیب هیأت مدیره و متغیر وابسته مسئولیت اجتماعی شرکت است. . مسئولیت اجتماعی به دو بعد داخلی و دو بعد خارجی تفکیک شده است. ابعاد داخلی شامل میزان افشای اطلاعات مربوط به روابط کارکنان و افشای اطلاعات مربوط به تولید، و ابعاد خارجی مشتمل بر میزان افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی و افشای اطلاعات مربوط به محیط زیست می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حضور مدیران زن در هیأت‌مدیره تأثیر مستقیم و معناداری بر ایفای مسئولیت‌ اجتماعی داخلی و خارجی شرکت‌ها و میزان افشای عملکرد اجتماعی دارد. درنتیجه حضور زنان به عنوان یکی از سازوکار‌های حاکمیت شرکتی منجر به ایفای بهتر مسئولیت اجتماعی و افزایش میزان افشای اطلاعات گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility And Women On Corporate Boards

نویسندگان [English]

  • Nazanin Bashirimanesh 1
  • nasrin ghadamyari 2
  • Hadis ahmadi 3

1 Assistant Professor of Accounting, Payame Noor University of Tehran,IRAN Corresponding Author

2 Master of Accounting, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran

3 Master of Accounting, Payame Noor University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

The presence of female managers at management board s has a remarkable and positive effect on the functions and an increase on company's values.Not only because of their special methods on making decisions but also their highly consideration about their responsibilities. So that female managers boost the supervision aspects of boards and help to lower opportunistic behaviour and improve the function and performance of boards as well. So the main goal of this research is investigating the effect of female managers ' performance at boards on comanys' social responsibilities. In order to measuring companies 'social responsibilities content analysis method has been used. sample of 129 companies listed in the Tehran Stock Exchange was tested during the period 2013-2021.

The independent variable is the number women at board combination and the dependent variable is company 's social responsibilities. The conclusions reveal that the presence of female managers at management boards has a meaningful and direct relationship on companies' domestic and international responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: board
  • female managers
  • corporate social responsibility
  • corporate social performance
احمدپور، احمد؛ فرمانبردار، مریم (1394). «بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها و رقابت بازار محصول»، حسابداری مالی، س‌7، ش‌26. ص 103ـ124.
اکبری؛ حمید (1400). «سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی: یک رویکرد رفتاری»، فصل‌نامة رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، س‌5، ش‌53، ص 62ـ86.
ایمانی برندق، محمد؛ کاظمی علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی (1397). «بررسی تنوع جنسیتی در هیئت‌مدیره بر احتمال وجود ضعف در کنترل‏های داخلی»، فصل‌نامة حسابداری ارزشی و رفتاری، س‌3، ش‌5، ص 263ـ285.
برشد، عبدالحسین؛ عرفانی، فریده؛ ابراهیم قوچی، سمیرا (1396). «تأثیر حضور بانوان در هیئت‌مدیره بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‏ها»، راهبردهای حسابداری، س‌ اول، ش اول، ص 1ـ16.
بشیری‏منش، نازنین؛ وقفی، سیدحسام (1400). «تأثیر حضور زنان در هیئت‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی شرکت‏های پذیرفته‏‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة زن در توسعه و سیاست، س‌‌19، ش‌3، ص 477ـ500.
بیابانی، سروش؛ گرکز، منصور (1393). «بررسی رابطة بین حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصل‌نامة دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، س‌3. ش‌12، ص 63ـ74.
حاجیها، زهره؛ قربانی، ایوب (1399)، «تأثیر مسئولیت‏پذیری اجتماعی بر رتبه‏بندی اعتباری شرکت‏ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازدة سهام»، دانش حسابداری، س‌12، ش‌2، ص 105ـ121.
سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (1395). «تأثیرات حضور زنان در هیئت‌مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی»، فصل‌نامة پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی. س‌8، ش‌29، ص 39ـ58.
صبوحی، نسترن؛ محمدزاده، امیر (1397). «بررسی رابطة بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی»، مجلة علمی‌ـ پژوهشی دانش حسابداری مالی، س‌5، ش اول، ص‌ 127ـ151.
فروغی، عارف؛ خدامی‏پور، احمد (1399). «مدیران زن و قدرت مدیرعامل»، پژوهش‏نامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س‌11، ش‌4، ص 93ـ114.
کاظمی‌علوم، مهدی؛ ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی (1398). «بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت‌مدیره و کمیتة حسابرسی بر کیفیت سود»، دانش حسابداری، س‌10، ش اول، ص 137ـ168.
Albuquerque, R., Koskinen, Y., & Zhang, C. (2018). Corporate social responsibility and firm risk: theory and empirical evidence. Manage. Sci. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.30 43. 31- 48.
Alonso, M., Casani, F., & Rodriguez, J. (2015)." Corporate social responsibility perception in business students as future managers: A multifactorial analysis". Business Ethics: A European Review, 24(1), 1–27.
Arambura, A., & Pescador, I. (2017). The effects of corporate social responsibility on customer loyaity: The mediating effect of reputation in cooperative banks versus commercial banks in the Basque country. Journal of Business Ethics, 154 (3), 701-719.
Ben -Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. Journal of Business Ethics, 142(2), 369 -383. doi:10.1007/s10551 -015 -2759 –
Brunaa, M, G., Dang , R., Ammari ,A. & Houanti, L. (2020). The effect of board gender diversity on corporate social performance: An instrumental variable quantile regression approach . Finance Research Letters.1-7. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101734.
Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Amarantou, V., & Aggelidis, V. (2017). Examining the antecedents and the effects of CSR implementation: An explanatory study. EuroMed Journal of Business, 12 (2), 189-206.
Chen, Y., Eshleman, J., & Soileau, J. (2016). Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, pp. 1-9, http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.04.005.
Dang , R., Houanti , J., Sahut , & Simioni, M. (2020). "Do women on corporate boards influence corporate social performance? A control function approach". Finance Research Letters,39. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101645.
Elmagrhi, M., Ntim, C., Wang, Y., Abdou, H., & Zalata, A. (2020). Corporate governance disclosure index –executive pay nexus: The moderating effect of governance mechanisms. European Management Review, 17(1):1-31121-152.
Faisal, S., Hussain Baig, M., Rehman, L., Saeed, A., & Asim, G. (2021). Does intellectual capital efficiency explain corporate social responsibility engagement-firm performance relationship? Evidence from environmental, social and governance performance of US listed firms. Borsa Istanbul Review.1-10
Francoeur, C., Labelle, R., & Balti, S. (2019). To what extent do gender diverse boards enhance corporate social performance? Journal of Business Ethics. https://doi.org/10. 1007/s10551-017-3529-z. 1- 27.
Freund, D., Hernandez, G. (2021). Women managers in tourism: Associations for building a sustainable world. Tourism Management Perspectives. 38, (1), 12-24. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100820
Garanina, T., & Muravyev, A. (2020). The gender composition of corporate boards and firm performance: Evidence from Russia. Emerging Markets Review. 1-21. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100772.
Girardone, C., Kokas, S., & Wood, G. (2021). Diversity and women in finance: Challenges and future perspectives. Journal of Corporate Finance.71(c) https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101906.
Graham, M., Belliveau, M., & Hotchkiss, J. (2017). The view at the top or signing at the bottom? Workplace diversity responsibility and women's representation in management. Industrial and Labor Relations Review, 70(1), 223 -258. doi:10.1177/0019793916668879.
Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. Journal of Business Ethics, 149(2),. doi:10.1007/s10551 -016 -3099 – 5. 411 -432
Hyun, E., Yung, D., Jung, H., & Hong, K. (2016). Women on Boards and Corporate Social Responsibility. Journal of Sustainability. 8(4), 300;1-17 doi:10.3390/su8040300.
Kim,Y.(2017). Consumer responses to the food industrys proactive and passive environmental CSR, factoring in price as CSR tradeoff. Journal of Business Ethics. 140 (20),307-321. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.
Kirsch, A. (2018). The gender composition of corporate boards: A review and research agenda. The Leadership Quarterly.  29, (2), 346-364
Leong, C., & Yang, Y. (2020). Market competition and firms' social performance. Economic Modelling, doi: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.12.002. 1- 25.
Liao, L., Lin, T., & Zhang, Y. (2018). Corporate Board and Corporate Social Responsibility Assurance: Evidence from China. Journal of Business Ethics, 150(1),. doi:10.1007/s10551 -01 6 -3176 – 9. 211 -225.
Manchiraju, H., & Rajgopal, S. (2017). Does corporate social responsibility (CSR) create shareholder value? Evidence from the Indian companies act 2013. Journal of Accounting Research , 55 (5). 1257-1300.
Martínez, M., & Cruz , S. (2019). Women on corporate boards and firm's financial performance. Women's Studies International Forum 76 (2019) 102251. 1-11.
Mathews, M.R. (1997).Twenty‐five years of social and environmental accounting research: Is there a silver jubilee to celebrate?. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2(7), 481 – 531
Molina.M (2010)“ The Corporate Role in a Changing Society: A Model of Sensemaking and of Firm Characterization” , PHD Thesis, Business School, Universitat Ramon Llull.
Naseem, T., Shahzad, F., Asim, G., Rehman, I., & Nawaz, F. (2020). Corporate social responsibility engagement and firm performance in Asia Pacific: The role of enterprise risk management. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 501-551.
Nguyen, T., Ntim, C., & Malagila, J. (2020). Women on corporate boards and corporate financial and non-financial performance: A systematic literature review and future research agenda, International Review of Financial Analysis (2020),1-9.
Sahut, J., Peris, M., & Teulon, F. (2019). Corporate social responsibility and governance. J. Manag. Gov. 23, 901–912. https://doi.org/10.1007/s10997-019- 09488-8.
Sarkar, J., & Selarka. E. (2021). Women on board and performance of family firms: Evidence from India. Emeging Markets Review. 46(c). 2021, 100770. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100770
Seto, Dolors. (2015). "The Relationship between Women Directors and Corporate Social Responsibility". Journal Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Volume 22, Issue 6, Pages 334–345.
Shahab, Y., Ntim, C., Ullah, F., & Yugang, C. (2020). CEO power and stock price crash risk in China: Do female directors' critical mass and ownership structure matter? International Review of Financial Analysis, 68, 1-57.
Sial, M., Zheng, C., Cherian, J., Gulzar, M., Thu, P., & Khan, T. (2018). Does corporate social responsibility mediate the relation between boardroom gender diversity and firm performance of Chinese listed companies? Sustainability, 10 (10), 35-91.
Sundstrom, A., Hyder,A., & Chowdhury,E.(2020) Market-oriented CSR implementation in SMEs With sustainable innovations:an action research approach. Baltic J.Manage.15 (5),775-795.
Thao, N., Nguyen, P., & Hoai, T. (2021). Ethical leadership, corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: A serial mediation model.Helion 7(2021)e06809. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06809
Velta, P. (2017). Do Women on board of directors have an impact on corporate governance quality and firm performance? A literature review. International Journal of Sustainable Strategic Management, 5 (4), 302-346.
Wahab, N., Ntim, C., Adnan, M., & Tye, W. (2018). Top management team heterogeneity, governance changes and book -tax differences. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 32, 30 -46
Yan, S. (2021). Do common owners influence corporate social responsibility? Firm-level evidence from China . Journal of Accounting Research 14 (2021) 315–339.
Zhang, c. (2017) Political Connections and Corporate Environmental Responsibility: Adopting or Escaping? Energy Economy , doi:10.1016/j.eneco.2017.10.036