نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه هرمزگان، ‌بندرعباس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار روان‌شناسی تربیتی گروه علوم تربیتی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه‏ هرمزگان، ‏بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه یکی از محورهای مهم ارزیابی سلامتی جوامع که نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی جامعه ایفا می‌کند، به‌زیستی اجتماعی می‌باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایۀ‌دوازدهم دورۀ‌دوم متوسطه براساس مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی از دیدگاه کیز است. روش این پژوهش توصیفی، تحلیل محتوا، جامعه اطلاع‌رسان شامل یک جلد کتاب درسی دورۀ‌دوم متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 و ابزار پژوهش فهرست وارسی با توجه به مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی از دیدگاه کیز می‌باشد. به این صورت که پس از مشخص کردن واحد تحلیل و مؤلفه‌های مدّ نظر به‌عنوان ملاک‌های تحلیل، با استفاده از تکنیک ویلیام رومی به تحلیل کتاب‌ مذکور اقدام شد. با توجه به ضریب درگیری (ISE=0/8) حاصل از محتوای کتاب‌ مورد بررسی، می‌توان اظهار داشت که میزان توجه کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی» دختران پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه به مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی، در حدّ پایین‌تر از متوسط (ضریب درگیری پایین‌تر از 1) و نیمه‌‌فعال بوده، به تجدید نظر و ویرایش اساسی نیاز دارند. علاوه‌بر این از آزمون خی دو‌ جهت مشخص کردن نحوۀ توزیع مؤلفه‌ها در محتوای کتاب مذکور استفاده شد. نتیجۀ حاصل از آزمون خی دو (Sig: 0/147، Chi-Square: 6.790a) نشان داد که میزان توجه کتاب‌ به مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی به‌صورت معناداری متوازن است. همچنین در کتاب یادشده مؤلفۀ مشارکت با 3/11 درصد، بیشترین فراوانی و مؤلفۀ انسجام با 43/7 درصد، کم‌ترین فراوانی را در مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Capacity of the Book Family Management and Lifestyle of Twelfth Grade Girls from the Perspective of Social Wellbeing Components from Keys' Perspective

نویسندگان [English]

  • Jaber Eftekhari 1
  • hojjat eftekhari 2
  • fahime moslemi 3
  • wahab samavi 4

1 M.A in Philosophy of Education, University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 Phd of curriculum Development, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

3 M.A Student in Philosophy of Education, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

4 Associate Professor of Psychology, Human Sciences Faculty, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Today, one of the important axes of community health assessment, which plays an important role in ensuring the dynamism and efficiency of society, is Social Wellbeing. Therefore, the purpose of this study is to review the book Family Management and Lifestyle of Twelfth Grade Girls in Secondary School based on the components of Social Wellbeing from Keys' point of view. The method of this descriptive research is content analysis, and the information society includes a volume of high school textbook in the academic year 2020-2021, and the research tool is the content analysis form according to the components of Social Wellbeing from Keys' point of view. In this way, after identifying the unit of analysis and the desired components as the criteria for analysis, the book has been analyzed using the technique of William Romy. Considering the involvement coefficients (ISE = 0.8) obtained from the content of the book, it can be said that the level of attention of family management book and lifestyle of 12th grade girls in the second year of high school to the components of Social Wellbeing is lower than average (an involvement coefficient below 1), and are semi-active, requiring major revision and editing. In addition, chi-square test has been used to determine the distribution of components in the content of the book. The results of Chi-square test (Sig: 0.147, Chi-Square: 6.790a) show that the book's attention to the components of Social Wellbeing is significantly balanced. Also in the mentioned book, the component of participation with 11.3% has had the highest frequency and the component of cohesion with 7.43% have had the lowest frequency in the components of Social Wellbeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family and lifestyle management
  • girls
  • Social Wellbeing
  • Keys
[1] افشانی؛ علیرضا و شیری محمدآباد؛ حمیده (1395). «بررسی رابطۀ رضایت از زندگی و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد»، دوماهنامۀ طلوع بهداشت، 15 (2)، صص 44-34.
[2] تیموری؛ امیر، زارع؛ محمد‌حسن، ساریخانی؛ محمد، سالاری؛ راحله و مصطفی (1392). «بررسی میزان انطباق کتاب علوم تجربی سال دوم دبستان با مؤلفه‌های خلاقیت و سطوح بالای حیطه شناختی بلوم»، نشریۀ ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (3)، صص 161-186.
[3] باباپور، خیرالدین؛ جلیل، طوسی؛ فهیمه و حکمتی؛ عیسی (1388). «بررسی نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز»، فصلنامۀ پژوهش­های نوین روانشناختی، 4 (16)، صص 19-1.
[4] بخارایی؛ احمد، شربتیان؛ محمدحسن و طوافی؛ پویا (1394). «مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر»، فصلنامۀ برنامه­ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 7 (25)، صص 39-1.
[5] رضایی؛ امید و نوغانی‌دخت‌ بهمنی؛ محسن (1396). «بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن»، دوفصلنامۀ علوم اجتماعی، 14 (2)، صص 56-31.
[6] زکی؛ محمدعلی و خشوعی؛ مریم‌السادات (1392). «سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان»، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 3 (8)، صص 108-79.
[7] سام آرام؛ عزت‌الله (1388). «بررسی سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور»، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، 1 (1)، صص 29-9.
[8] سفیری؛ خدیجه و صادقی راوندی؛ فاطمه (1393). «تبیین رابطۀ هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان شهر تهران»، مجلۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 20 (53)، صص 70-51.
[9] شربتیان؛ محمدحسین و عرفانیان قصاب؛ المیرا (1397). «تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر به‌زیستی اجتماعی به واسطه نقش میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان قاین)». فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 13 (1)، ص 227-195.
[10] ------؛ -------- و ایمنی؛ نفیسه (1395). «تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)»، فصلنامۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 29 (69)، صص 188-167.
[11] ------؛ -------- و طوافی؛ پویا (1395). «مطالعۀ جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس به‌زیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، 10 (4)، صص 137-116.
[12] شریفیان ‌ثانی؛ مریم و زنجری؛ نسیبه (1392). «به‌زیستن به عنوان مفهومی چندبعدی، واکاوی مفاهیم و تعاریف»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 14 (52)، صص 91-65.
[13] عباسی؛ مسلم (1394). «مقایسۀ به‌زیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص»، فصلنامۀ ناتوانایی‌های یادگیری، 5 (2)، صص 91-74.
[14] عباسی؛ مسلم، اعیادی؛ نادر، شفیعی؛ هادی و پیرانی؛ ذبیح (1394). «نقش به‌زیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری». دوماهنامۀ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (1)، صص 54-50.
[15] عبدالله‌تبار؛ هادی کلدی؛ علیرضا؛ محققی کمال، حسین؛ ستاره‌فروزان؛ و صالحی مسعود؛ آمنه (1387). «بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان». فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 8 (30 و 31)، صص 189-171.
[16] قراملکی؛ ناصر، پورعبدل؛ سعید و سجادپور؛ حامد (1397). «اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود به‌زیستی اجتماعی دانش‌آموزان زورگو»، فصلنامۀ روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 9 (34)، صص 15-1.
[17] Blanco, A, & Díaz, D (2007). “Social order and mental health: A social wellbeing approach”. Psychology in Spain, 11 (1), 61–71.
[18] Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., & Nosratabadi, M (2008). “Social participation, sense of community and social wellbeing: A study on American, Italian and Iranian university students”. Social Indicators Research, 89 (1), 97–112
[19] Fujisawa, Y. Hamano, T. Takegawa, S (2009) “Social Capital and Perceived Health in Japan: An Ecological and Multilevel Analysis”. Jornal of Social Science Medicine, 69 (4), 500-505.
[20] Haas, S.A., Schaefer, D.R., & Kornienko, O (2010). “Health and the Structure of Adolescent Social Networks”. Journal of Health and Social Behavior, 51 (4), 424-439.
[21] Keyes, C.L.M (2004). “The nexus of cardiovascular disease and depression revisited: The complete mental health perspective and the moderating role of age and gender”. Journal of Aging and Mental Health, 8 (3), 266-274.
[22] Keyes, C.L.M., & Shapiro, A. D (2004). “Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology”. How healthy are we, 350-372.
[23] Keyes, C.L.M (1998). “Social Wellbeing”, Social Psychology Quarterly, 2 (8), 121-140.
[24] Krok, D (2015). “The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological wellbeing among late adolescents”. Personality and Individual Differences, 85 ,134-139.
[25] Marks, D. F., Murray, M., Evans, B., & Estacio E.V (2000). Health Psychology: theory, research and practice. London. SAGE Publications.
[26] Romey, Wiliyam (1968). Inquiry techniqus for teaching Science. London: Prentice Hall.
[27] Ryff, C.D (2013). “Psychological well-being revisited Advances in the science and practice of eudemonia”. Psychotherapy and psychosomatics, 83 (1), 10-28.
[28] Sarracino, F (2010). “Social capital and subjective wellbeing trends: Comparing 11 western European, countries”. Journal of Socio Economics, Elsevier, 39 (4), 482-517.
[29] Telef, B. B. & Ergun, E (2013). “Self-efficacy as a predictor of high school students’ subjective wellbeing”. Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 6 (3), 423-433.
[30] Yamaoka, K (2008). “Social capital and health and well-being in East Asia: a population-based study”. Journal Social Science & Medicine, 66 (4), 885-899.