نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، ‌قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، ‌قم، ایران

چکیده

در عصر حاضر یکی از کسب‌وکارهایی که بدان توجه شده، کسب‌وکارهای خانوادگی است. با توجه به این‌که راهکارها و عوامل مؤثر برای ورود زنان به کسب‌وکارهای خانوادگی شناسایی نشده‌اند، برآن شدیم تا تحقیقی برای تسریع ورود زنان به این مشاغل انجام دهیم. هدف پژوهش حاضر ارائۀ چارچوبی جهت ورود زنان به حوزۀ کسب‌وکارهای خانوادگی است. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، اکتشافی است. جامعۀ آماری پژوهش، کارشناسان کارآفرینی و مدیرانی هستند که در زمینۀ اشتغال‌زایی و کارآفرینی فعالیت دارند، همچنین زنانی که در کسب‌وکارهای خانوادگی مشغول‌اند. برای استخراج عوامل از شانزده مصاحبه استفاده ‌شده ‌است که براساس روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب‌ شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها از روش داده‌بنیاد استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت هویت خانوادگی و شایستگی‌های فردی جزو شرایط علّی برای ورود زنان به کسب‌وکارهای خانوادگی است. همچنین می‌توان به همراهی اجتماعی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و چالش‌های خانوادگی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر که مؤثر در ورود زنان به کسب‌وکار خانوادگی است، اشاره کرد. از راهبردهایی که طی یافته‌های تحقیق برای تسریع در ورود زنان به‌دست آمد، می‌توان به بهبود تسهیلات زیرساختی و توانمندسازی زنان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Women to Enter the Family Business

نویسندگان [English]

  • Roya Karamat 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • Mohammad Reza Fallah 2

1 Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, one business taken into much consideration is family businesses. Given that no more strategies and factors have been found for women to enter family businesses, we have decided to conduct a research to accelerate the entry of women into these businesses. The purpose of this study is to enter the field of private business. The present qualitative study is applied in terms of its purpose and exploratory in terms of its methodology. The statistical population is women, entrepreneurship researchers, and managers in the field of entrepreneurship as well as in family businesses. For the effective factors, it has used sixteen interviews, selected based on the snowball sampling method. The data-based method has helped analyzing these interviews. The findings show that identification of family identity and individual competencies are among the causal conditions for women to enter family businesses. We can also mention social support as ground conditions and family challenges as intervening ones, which are effective in women entering the family business. One of the strategies to accelerate the entry of women is to improve the infrastructure and empowerment of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family businesses
  • women entrepreneurs
  • women empowerment
[1] امیری، مهدی (1394). «بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور از نظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور جنوب فارس)». نامه آموزش عالی، شماره 32، 114-93.
[2] تقی بیگی، معصومه؛ آگهی، حسین و میرک زاده، علی اصغر (1393). «بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعه مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام آباد غرب».  فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دروه 5، شماره (2)2، 283-310.
[3] خنیفر، حسین؛ رحمتی، محمد حسین و لاهوتیان، علی (1395). « طراحی مدل فرآیند کارآفرینی در صنایع غذایی ایران». توسعه کارآفرینی، شماره 32، 237-219.
[4] دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1390). ساخت نظریۀ بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریۀ داده‌بنیاد در عمل، تهران: دانشگاه امام‌صادق (ع).
[5] دانایی‌فرد، حسن و امامی، مجتبی (1386). «استراتژی پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشۀ مدیریت، شمارۀ 1، 69-97.
[6] رادان، فاطمه (1399). « تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه‌دار به امور تعاون». تعاون و کشاورزی، شماره 255، 19-1.
[7] علی‌پور، شهرام؛ عامری شهرابی، محسن و هاشمی، سید محمود (1398). «ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله‌محوری». مدیریت کسب و کار، شماره 44، 364-343.
[8] مستی، الهام (1393). «بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت اجتماعی آنان ( مورد مطالعه زنان شهر مراغه)». مطالعات جامعه‌شناسی، شماره 24، 133-117.
[9] میوه‌چی، لیلا و جلالی، علیرضا (1398). «بررسی کارآفرینی زنان در کسب‌وکارهای خانوادگی (مرور مقالات در سطح بین‌المللی)». فصلنامۀ رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. شمارۀ 13، 217-209.
[10] ولی نژاد، صادق؛ عباسی، ابراهیم؛ سعیدی، پرویز و مستقیمی، محمودرضا (1399). «پیامدهای فرهنگی- اجتماعی توسعه فرایندهای بازاریابی در کسب و کارهای خانگی ( مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی)». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، سال پانزدهم، شماره 3. 148-121.
[11] Alayo, M., Iturralde, T., Maseda, A., & Arzubiaga, U. (2016). Critical factors for
successful succession of family firms. European Journal of Economics, Finance
and Administrative Sciences
, 85, 89–103.
[12] Astrachan, J. H., & Shanker, M. C. (2006). Family businesses’ contribution to the U.S.  Economy: A closer look. Family Business Review, 16(3), 211–219.
[13] Beninger, S., Ajjan, H., Mostafa, R. B. & Crittenden, V. L. (2016). A road to empowerment: Social media use by women entrepreneurs in Egypt. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 27 (2/3), 308-332.
[14] Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal.15 (3), 50-66.
[15] Brigham, K. H. (2013). Social and economic impact of family business. In R. L. Sorenson, A. Yu, K. H. Brigham, & G. T. Lumpkin (Eds.), The landscape of family business. Cheltenham: Edward Elgar, 78-92.
[16] Brockhaus, R. H. (2004). Family business succession: Suggestions for future research. Family Business Review, 17 (2), 165-177.
[17] Brush, C. (1992). Research on women business owners: Past trends, a new perspective and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, Volume, 16 (4), 5-30.
[18] Capel, T., Vyas, D. & Brereton, M. (2017). Women in crisis situations: Empowering and supporting women through ICTs. 16th IFIP TC.13 international conference on humancomputer interaction .25-29.
[19] Crittenden, V.L., Crittenden, W.F., & Ajjan, H. (2019). Journal of Business Research: Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology, 98(C), 191-203.
[20] Dana, L- P. & Ramadani, V. (2015). Management, Succession and Internationalization: Family Businesses in Transition Economies, 175-198.
[21] Edoho, F. M. (2015). Entrepreneurship and socioeconomic development: Catalyzing
African transformation in the 21st century. African Journal of Economic and
Management Studies,
6(2), 127-147.
[22] Poza, E. J., & Daugherty, M. S. (2014). Family business (4th Ed.). Mason, OH: SouthWestern, 128-141.
[23] Poza, E. J., & Hisrich, R. D. (2012). Family governance: how leading families manage
the challenges of wealth
(white paper Ed.). Glendale, AZ: Thunderbird Walker
Center for Global Leadership, 53-69.
[24] Ramadani, V. Hoy, F. (2015). Springer International Publishing Switzerland: Context and Uniqueness of Family Businesses, 9-37.
[25] Ramadani, V., Hisrich, R., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2017). Gender and
succession planning: Opportunities for females to lead Indonesian family
businesses. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9, 229-251.
[26] Luhmann, N. (2013). Introduction to systems theory. Cambridge, UK: Polity Press, 1(1), 45-57.
[27] Malach-Pines, A., .and Schwartz, D. (2008). Now you see them, now you don t: Gender differences in entrepreneurship. Journal of Managerial Psychology, 23 (7), 811-832.
[28] Naidu, S., & Chand, A. (2017). National culture, gender inequality and women‘s success in micro, small and medium enterprises. Social Indicators Research 130(2), 647–664.
[29] Qureshi, S. (2013). The recognition of violence against women as a violation of human rights in the United Nations system. South Asian Studies (1026-678X).187-198.
[30] Stevens, M. J. (2007). Orientation to a global psychology. In M.J. Stevens & U.P. Gielen (Eds., (Toward a Global Psychology: theory, research, intervention and pedagogy. 3-33.
[31] Straus, A., & Corbin, J. (2018). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications, 86-98.
[32] Tanjela, H. (2018). Asian Business Review: Empowering Women through E-Business: A Study on Women Entrepreneurs in Dhaka City, 8 (3): 153-160.