نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فراروی مدیریت بانوان در ورزش است که از پارادایم تفسیری و منطق استقرایی با رویکرد کیفی تبعیت می‌کند. با استفاده از شیوۀ فراترکیب، مطالعات 10 سال اخیر از پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع به دو زبان انگلیسی و فارسی، درمجموع 163 مطالعه استخراج شد. معیار ورود پژوهش‌ها برای تحلیل، پیروی از پرسش اصلی پژوهش، استفاده از مصاحبه جهت جمع‌آوری اطلاعات، وجود مشارکت‌کنندگان مشخص، استفاده از اشباع نظری برای تعیین مشارکت‌کنندگان و کاربرد کدگذاری جهت تجزیه و تحلیل است. درنهایت 8 مطالعه با احراز معیارهای لازم، انتخاب و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، بررسی و تحلیل شدند. پژوهش حاضر مبنی بر سقف شیشه‌ای مدیریت بانوان در ورزش، از 5 مقولۀ اصلی و 14مقولۀ فرعی تشکیل شده است. مقوله‌های اصلی شامل: غالب بودن فرهنگ مردسالاری در جامعه، نبود اعتمادپذیری در جامعه به توانمندی بانوان، بی‌توجهی به سیاست‌گذاری کلان در توسعۀ ورزش بانوان، عزت‌نفس پایین بانوان در توسعۀ ورزش و ناسازگاری محیط شغلی و شخصی بانوان است. نظر به ابعاد سقف شیشه‌ای مدیریت بانوان در ورزش، معیارهای انتخاب احراز پست‌های مدیریت در سازمان‌های ورزشی به‌دلایل فرهنگی و فردی منصفانه نیست. با انجام مطالعات وسیع باید مفاهیم ساختاری در این زمینه اصلاح شود تا نگرش‌ها نسبت به بانوان و توانمندی‌های آنان تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Dimensions of Glass Ceiling over Women's Management in Sports (Qualitative Approach: Meta Synthesis)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Movafagh 1
  • Rasool Nazari 2
  • naser shahriary 3

1 Department of sport management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University

2 Department of sport management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University

3 Department of sport management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the dimensions of glass ceiling on women's management in sports. The present study follows the interpretive paradigm and inductive logic with a qualitative approach. Using a combination of previous studies in the last 10 years, a total of 163 studies have been extracted from various databases in both English and Persian. The criteria for entering research for analysis closely follow the main question of the research. They entail using interviews to gather information from specific participants, using theoretical saturation to determine the participants themselves, and using coding for analysis. Finally, eight studies are selected with the necessary criteria, and analyzed using content analysis technique. The central category of the present study, based on the glass ceiling of women's management in sports, is consisted of five main categories and 14 sub-categories. The main categories include: prevalence of patriarchal culture in society, lack of trust in society in women's empowerment, disregard for macro-policies in the development of women's sports, women's low self-esteem in the development of women's sports, incompatibility of women's work, and personal environment. Given the dimensions of glass ceiling of women's management in sports, the criteria for selecting management positions in sports organizations are not fair for cultural and personal reasons. Extensive studies in this field should be conducted to change the attitudes toward women and their capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • Glass Ceiling
  • Management
  • Meta synthesis
  • Women's Sports
[1] احمدی، سیروس؛ آزادی، رسول؛ کیهانی، مریم (1398). «اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی»، دو‌فصلنامۀ جامعه‌شناسی و مدیریت سبک زندگی، 4(11)، صص 1-41.
[2] اعزامی، نسیمه (1399). «بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان»، دوفصلنامۀ جامعه‌شناسی و مدیریت سبک زندگی، 6(15)، صص 33- 58.
[3] حسین‌پور، مهدی؛ رضایی، بیژن؛ خدایی، عطیه (1400). «نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان با رویکردی فراترکیب»، زن در توسعه و سیاست، 19(3)، صص 351-371.
[4] خطیبی، امین؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ شتاب بوشهری، سیده‌ناهید؛ هاشمی، الهام (1399). «موانع و راهکار‌های توسعۀ منابع مالی ورزش زنان در ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 12(63)، صص 89-112.
[5] سماعی، لیلا؛ اشرف گنجویی، فریده؛ آزاد فدا، شیوا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1400). «پیش‌بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران براساس سقف شیشه‌ای و عدالت سازمانی»، فصلنامۀ علوم ورزش، 13(40)، صص 32-47.
[6] طالب‌پور، اکبر؛ آزادنظری، معصومه؛ کاشانی، مجید (1399). «تلقی زنان ورزشکار قهرمان از نابرابری جنسیتی ورزشی»، مطالعات جامعه‌شناسی، 13(49)، صص 181-212.
[7] عاشوری، ماریه؛ سیدعامری، میرحسن؛ محرم‌زاده، مهرداد (1399). «تدوین مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران زن با تأکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت ورزش و جوانان»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7(26)، صص 25-38.
[8] علوی سالکویه، رضوان؛ فدایی کیوانی، رضا (1398). «بررسی رابطۀ پدیدۀ سقف شیشه‌ای بر عدالت سازمانی»، مجلۀ نخبگان علوم و مهندسی، 4 (4)، صص 1-13.
[9] مصدق راد، علی‌محمد؛ تاجور، مریم؛ طاهری، سارا (1399). «تصمیم‌گیری مدیران زن در سازمان‌های بهداشتی و درمانی: چالش‌ها و راهکارها»، پژوهش‌های نوین درتصمیم‌گیری، 5(1)، صص 51-94.
[10] ملایی، پخشان؛ الوانی، سیدمهدی؛ زاهدی، شمس السادات؛ علی‌نژاد، علیرضا (1399). «فراتحلیلی برشناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمان‌های دولتی ایران»، فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 12(42)، صص 224-199.
[11] ملک‌آرا، ملیکا (1399). «اثر سقف شیشه‌ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان»، مجلۀ پژوهش‌های معاصر در علوم و تحقیقات، 2(17)، صص 32-42.
[12] موسوی راد، سیده‌طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل؛ بیات، پریوش (1395). «اولویت‌بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به‌ روش تحلیل سلسه‌مراتبی (AHP)»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(1)، صص 119-111.
[13] مهدی‌زاده، اکرم؛ عبدوی، فاطمه؛ افشاری، مصطفی (1398). «نظریۀ سقف شیشه‌ای درحوزۀ ورزش بانوان: مقایسۀ تطبیقی و ارائۀ یک مدل کمّی»، نشریۀ مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1)، صص 45-59.
[14] ناصری‌نژاد، الهه؛ فراحی، محمدمهدی؛ خوراکیان، علیرضا؛ رحیم‌نیا، فریبز (1399). «موانع خروج از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران براساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق»، مطالعات راهبردی زنان، 22(89)، صص 94-65.
[15] نیری، شهرزاد (1398). «پیشایندهای نگرش کلیشه‌ای جنسیتی نسبت به زنان در جایگاه مدیریت»، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 9(3)، صص 151-172.
[16] Abbas, F., Abbas, N., & Ashiq, U. (2021). “Glass ceiling effect and women career: determininig factor in higher education institutions”, Sir Syed Journal of Education & Social Research, 4(1), pp 1-8.
[17] Bakker, S. R., Hendriks, P. H., Korzilius, H. P. (2022). “Let it go or let it grow?–Personal network development and the mobilization of intra-organizational social capital”, Social Networks, 68, pp 179-194.
[18] Bukstein, D, & Gandelman, N. (2019). “Glass ceilings in research: evidence from a national program in Uruguay”, Research Policy, 48(6), pp 1550-1563.
[19] Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., Torres, A. (2019). “Beyond the glass ceiling: gendering tourism management”, Annals of Tourism Research, 75, pp 79-91.
[20] Gallardo-Perez, J, Romero-Moraleda, B, Paredes-Hernandez, V., & León-Quismondo, J.(2021).”The Glass Ceiling in the Sport Industry: Spanish Version of the Women as Managers Scale (WAMS)”, Sexes, 2(2), pp 163-173.
[21] Gray, E, L., & Weese, J. (2020). “Barriers to senior leadership positions for women in sport management: perceptions of undergraduate students and insights from their professors”, The University of Western Ontario, Electronic Thesis and Dissertation Repository.
[22] Imadoglu, T., Kursuncu, R. S., & Cavus, M. F. (2020). “effect of glass ceiling syndrome on women ،s career barriers in management and job motivation”, Holistica Journal of Business and Public Administration, 11(2), pp 85-99.
[23] Jahiruddin, A., Hossain, M. S, Rahman, M. H. M. H, & Akter, S. (2020).“ Gender Role Perception in Society and Attitude towards Women Managers in Bangladesh”, International Journal of Business and Management, 15(12), pp 122-131.‏
[24] Kara, F. M., Colakoglu, T, & OGUT, E. E. E. (2016). “Career barriers of women managers in sports organisations”, International Journal of Sport Exercise and Training Sciences, 2(3), pp 82-92.‏
[25] Miller, L. (2021). “The Professional Struggles of Contemporary Korean Women: Origins and Consequences of the Glass Ceiling”,‏ Asia Pacific Studies Master’s Program, University of San Francisc, pp 1-29.
[26] Opara, V., Sealy, R., & Ryan, M. K. (2020).”The workplace experiences of bame professional women: understanding experiences at the intersection”, Gender Work Organization, 27(6), pp 1192-1213.
[27] Ozbey, S. (2019). “Metaphorical perception of sports management students on women in sport concept”, Journal of Education and Training Studies, 7(4), pp. 193-203.
[28] Simmons, K. (2011). “Women in Top Management Positions in the Sport Industry: Breaking Down the Barriers and Stereotypes”, pp 1-32.
[29] Titus, S. (2011). “Female sport administrators’ experiences of organizational fit in the workplace”, African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 17, pp. 123-133.‏
[30] Valiente, C. (2020). “The impact of gender quotas in sport management: the case of Spain”, Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics, pp l1-18.
[31] Welch, N. M., Siegele, J. L., & Hardin, R. (2021).“Double Punch to the Glass Ceiling: Career Experiences and Challenges of Ethnic Minority Female Athletic Directors”, Women in Sport and Physical Activity Journal, 29(1), pp 20-28.‏