نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 تربیت بدنی. علوم انسانی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر قدس. تهران. ایران.

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعة زمینه‌های ورزش همگانی به دلیل موضوع پیشگیری از آسیب‌های فیزیولوژیکی، به‌ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب‌های اجتماعی، بین جامعة دانشجویان دختر ضروری است. به همین دلیل، مطالعه‌ای با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط اجتماعی مؤثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور کرمان در ورزش همگانی در سال 1399 بوده و مشارکت‌کنندگان در پژوهش 31 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در این دانشگاه بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه، از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته به‌منزلة ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شده است. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه روش کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه‌های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی بهره گرفته شده است. داده‌ها طبق رویة مبتنی بر نظریة زمینه‌ای در سه مرحلة کدگذاری باز، انتخابی و گزینشی (محوری)، تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. پس از تحلیل یافته‌های پژوهش، مقوله‌های بحران اقتصادی، حمایت اجتماعی و سرمایة اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص و شرایط علّی، مدیریت شخص بر بدن، انتظارات فرهنگی، زیرساخت‌های ورزشی به‌عنوان شرایط و مؤلفه‌های مداخله‌گر، سبک زندگی سالم به‌منزلة مهم‌ترین شرایط زمینه‌ای، ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت محیطی، انگیزة مسئولان به‌منزلة عمل‌ـ تعامل‌ها در ورزش همگانی مشخص شده است. نتیجة این پژوهش ناظر بر این بود که مشارکت دختران در فعالیت‌های ورزشی و ورزش همگانی تحت‌تأثیر بستر فرهنگی و اجتماعی موجود شکل می‌گیرد و با ایجاد انگیزش اجتماعی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی جامعه از فواید این ورزش، میزان مشارکت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative explanation of the grounds and conditions of participation of female students in public sports (Case study: Payame Noor University of Kerman)

نویسندگان [English]

  • kamal javanmard 1
  • alireza sanatkhah 2

1 physical education. human science. islamic azad university shahre ghods berench. tehran. iran.

2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

It is necessary to study the   grounds of public sports in order to prevent physiological injuries, especially poor mobility and psychological problems and social harm among the female students. Following data collection, this study was conducted with a qualitative approach to explain the effective social conditions and contexts of the female students of Payam Noor University in Kerman participating in public sports in 2019. The participants in the research were 31 female students studying in this university, who were targeted  using a convenience sampling method. Semi-structured interviews have been used as  a data collection tool. To achieve the criterion of reliability, three methods have been used: control or validation by members, analytical comparisons, and the use of audit techniques. The collected data have been analyzed consistent with grounded theory, in three stages of open, selective and selective (pivotal) coding. After analyzing the research findings, the categories of economic crisis, social support and social capital as the most important indicators were found. Causal conditions, personal management of the body / cultural expectations / sports infrastructure as intervening conditions, and healthy lifestyle as the most important background were recognized. Building infrastructure / environmental security / motivation of officials as action-interactions and control of violence in society have been identified as the most important consequences of participation in public sports. The result indicates that women's participation in sports and public sports activities is formed under the influence of the cultural and social context in society and would increase by the raise of society’s awareness of its benefits.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of sport
  • development of public sports
  • participation
  • female students
  • social capital
استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت (1391). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نی.
اکبری، حسین؛ صفری، سعید (1397). «مطالعۀ بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ‌آی‌وی/ ایدز با استفاده از استراتژی نظریۀ زمینه‌ای»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، ص 105ـ132.
امیری‌مقدم، مرجان (1387). «بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر گرایش بانوان 18ـ40 سالة شهر کرمان به ورزش»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد پژوهش‌گری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
انوار الخولی، امین (1397). ورزش و جامعه، ترجمة حمید‌رضا شیخی، تهران: سمت.
ایمان، محمدتقی(1391).  روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
برتون، داوید لو (1392) جامعه‌شناسی بدن، ترجمة ناصر فکوهی، تهران: ثالث.
حیدری، محمد و همکاران (1398). «ارائة الگوی پارادایمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان (پژوهشی کیفی در حوزة جامعه‌شناسی اقتصادی)»، دوفصل‌نامة پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، س8، ش15،  ص1ـ35.
جوانمرد، کمال (1387). «بررسی جامعه‌شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهة 1380   (مورد مطالعه کرمان)»، پایان‌نامة دکتری تخصصی جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
جیولیونوتی، ریچارد (1391) نظریه‌های جامعه‌شناسی انتقادی ورزش، ترجمة افسانه توسلی، تهران: علمی.
دوفرانس، ژاک (1385) جامعه‌شناسی ورزش، ترجمة عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: توتیا.
طاهرزاده نوش‌آبادی و همکاران (1399). «ارائة مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی. مطالعات مدیریت ورزشی»، س12، ش61، ص 85ـ108.
غلامپور گالشکلامی و همکاران (1399). «عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تمایل جوانان به ورزش همگانی (با تأکید بر زنان)»، فصل‌نامة علمی پژوهشی زن و جامعه، س11، ش41، ص151ـ176.
فاتحی، ابوالقاسم؛ اخلاصی، ابراهیم (1387). «مدیریت بدن و رابطة آن با پذیرش اجتماعی بدن، مطالعة موردی زنان شهر شیراز»، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، ش 11، ص1ـ18.
فتحی، سروش (1388). «تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان»، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، س3، ش4، ص145ـ173.
فراهانی، ابوالفضل و همکاران (1400). «تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی»، نشریة مدیریت ورزشی، س13، ش اول، ص 1ـ14.
قاسمی، وحید (1387). «تعیین‌کننده‌های ساختاری و سرمایه‌ای سبک زندگی سلامت‌محور»، مسائل اجتماعی ایران، س16، ش63، ص 181ـ213.
کشتی‌دار، محمد و همکاران (1397). «شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی  بین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند»، پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)، ش14، ص235ـ254.
مهرآئین، محمد‌رضا (1395) جامعه‌شناسی ورزش، تهران: جامعه‌شناسان.
ندایی، طاهره و همکاران (1399). «تحلیل راهبردی و مقایسة ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم»، انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، س13، ش اول، ص 209ـ220.
وفایی‌مقدم و همکاران (1397). «تحلیل عوامل توسعة ورزش همگانی براساس نظریة داده‌بنیاد»، مطالعات مدیریت ورزشی، س52، ش10، ص43ـ72.
Alguacil, M., Núñez-Pomar, J., Calabuig, F., Escamilla-Fajardo, P., & Staskeviciute-Butiene, I. (2021). Creation of a brand model through SEM to predict users’ loyalty and recommendations regarding a public sports service. Heliyon, 7(6), e07163. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07163
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood: pp 241–58.
Cockerham,wiliam c(2007). social causes of health and disease,Cambridge:polity, pp 1-14
Darcy, S., Lock, D., & Taylor, T. (2017). Enabling inclusive sport participation: Effects of disability and support needs on constraints to sport participation. Leisure Sciences, 39(1), pp 20-41.
Kung, S. P., & Taylor, P. (2014). The use of public sports facilities by the disabled in England. Sport Management Review, 17(1), pp 8–22. https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.08.009
Liu, L. (2021). Construction of youth public sports service system based on embedded system and wireless IoT. Microprocessors and Microsystems, 83, 103984. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2021.103984
Norges, I. (2011). Joy of sport for all. Sport Policy Document 2011˚ 2015, 3, pp 1- 68
Odani, S., O’Flaherty, K., Veatch, N., Tynan, M. A., & Agaku, I. T. (2018). Attitudes toward smokeless tobacco use at all public sports venues among U.S. adults, 2016. Preventive Medicine, 111, pp 397–401. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.11.034
Skille, A. E. (2014). Sport for all in Scandinavia: Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark. International Journal of Sport Policy, 3(3), pp 327-39
Songkui, Z. (2020). Sports public service system based on FPGA and Convolutional Neural Network. Microprocessors and Microsystems, 103475. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103475
Widdop, P., King, N., Parnell, D., Cutts, D., & Millward, P. (2018). Austerity, policy and sport participation in England. International journal of sport policy and politics, 10(1), p 7.