نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

3 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در ایران، توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه است و ساختار خانوادگی، نگرش سنتی و کلیشه‌های جنسیتی، که توصیف‌کنندۀ ساختارهای اجتماعی کشورها است، به‌‌شدت بر فرایند توسعۀ کارآفرینی زنان اثرگذار است. بنابراین، ضروری است که در بررسی این فرایند عوامل ذکرشده در نظر گرفته شود. هدف از این جستار واکاویِ رفتارهای موفقیت‌آمیز کارآفرینانة زنان در شهر یزد است. تحقیق حاضر کیفی است و جامعة مطالعه‌شده را زنان کارآفرین در شهر یزد تشکیل می‌دهند. در نمونة تحقیق، 15 زن کارآفرین، که از نظر سن، تحصیلات، نوع حرفه و وضعیت تأهل متفاوت بودند، به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای تحلیل مصاحبه‌ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که از نتایج تحلیل‌ها، سه مضمون اصلی به دست آمد: مضمون اصلی تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی شامل 21 مفهوم و 5 مضمون فرعی ( غلبة ایدئولوژی جنسیتی مرد‌سالارانه، حمایت‌نکردن ساختاری، کلیشة باور نداشتن به توانایی زن، دید اقتصادی به کار زن، کوته‌نگری اجتماعی)، مضمون ارتقابخشی به خویشتن شامل 21 مفهوم و 4 مضمون فرعی (همسو شدن با هنجارهای اجتماعی، اثبات قابلیت‌های فردی، غلبه بر خودمحدودسازی، رعایت هنجارهای جنسیتی) و مضمون اصلی اثبات‌گری بازتابی با 9 مفهوم و 2 مضمون فرعی (میل به خوداثباتی و خودباوری کنشی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Self-Empowerment Model of Women Entrepreneurs in Yazd: Constructive Interaction with Mental and Social Barriers

نویسندگان [English]

  • manouchehr alinejad 1
  • seyedeh zynab mosavi 2
  • Mehraban Parsamehr 3

1 Assistant Professor, Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Master of Social Science Research

3 Associate Professor, Department of Cooperatives and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

In Iran, the development and promotion of entrepreneurship is one of the serious needs of society and family structure, traditional attitudes and gender stereotypes that describe the social structures of countries have a strong impact on the process of women entrepreneurship development. The purpose of this study is to investigate the successful entrepreneurial behaviors of women in Yazd. In this qualitative study, the focused  population are women entrepreneurs in Yazd. Selected by purposive and theoretical sampling, the sample of this study included 15 women entrepreneurs, who were different in terms of age, education, type of profession and marital status. The content analysis technique was used to analyze the interviews. From the results of the analysis, three main themes were obtained. The main theme of constructive interaction with mental and social barriers includes 21 concepts and 5 sub-themes (domination of patriarchal gender ideology, lack of structural support, stereotype of disbelief in women's ability, economic view of women's work, social short-sightedness). The theme of self-improvement was obtained from 21 concepts and 4 sub-themes (aligning with social norms, proving individual abilities, overcoming self-limitation, observing gender norms). The main themes of reflection positivity were extracted from 9 concepts and 2 sub-themes, positive self-affirmation and action self-belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Entrepreneurship
  • Gender Clinics
  • Mental Barriers
  • Self-proop
  • Yazd
آندره، مشیل (1376). پیکار با تبعض جنسی، ترجمة محمد جعفر پوینده، تهران: نگاه.
امین‌بیدختی، علی اکبر؛ فاطمه، مالکی ( 1393). «تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س 5، ش 1، ص 153-174
حسین‌زاده، علی؛ نواح، عبدالرضا؛ ساکی، هدی (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران دانشجوی دانشگاه چمران»، فصل‌نامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی‌ـ واحد شوشتر، س8، ش1، ص81ـ102.
حکمت‌یار، داودیان (1399). «شناسایی موانع توسعة کارآفرینی زنان قالیباف روستایی (موردمطالعه: دهستان جامرود، شهرستان تربت‌جام)»، فصل‌نامة جغرافیا و روابط انسانی، دورة 2، ش 2، ص413ـ432.
ارشادی، محمدجواد؛ رضایی، نسا؛ باقری حسین‌آبادی، رضا (1399). «ارزیابی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه‌های کارآفرینی شهرداری تهران»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دورة 18، ش 4، ص33ـ68.
زاهدی، شمس‌‌الساداتی (1386). زن و توسعه، چ2، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زریه، سالومه؛ عدالتیان، مختاری؛ لاکلایه، مهران (1399). «طراحی الگوی بومی مدیریت توسعة کارآفرینی زنان ایران در امور بانوان شهرداری تهران»، مدیریت کسب‌وکار، دورة 12، ش47، ص197ـ213.
گلرد، پروانه؛ احمدپور داریانی، محمود (1389). «تأثیر ساختارهای اجتماعی در توسعة کارآفرینی زنان ایرانی»، نشریة علمی راهبردهای بازرگانی، دورة 2، ش 2، ص 221ـ236.
سوئدبرگ، ریچارد (1393). جامعه‌شناسی کارآفرینی، ترجمة شهلا باقری و سیده اطهر میرعابدی، تهران: بهمن برنا.
علی‌نژاد، منوچهر (1397). درآمدی بر جامعه‌شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه یزد.
مارشال، کاترین؛ راس من، گرچن (1377). روش تحقیق کیفی، ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
همت، سارا؛ قاسمی، وحید؛ رنانی، محسن؛ یزدخواستی، بهجت؛ خواجه‌نوری، بیژن (1400). «کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربة زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی»، پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دورة 10، ش2، ص23ـ54.
یاسوری، مجید؛ نوروزی نژاد، معصومه (1400). « فراتحلیل کیفی ابعاد توسعه کارآفرینی زنان روستایی» زن در توسعه و سیاست، دوره 19، ش1، ص 21-41.
Avolio, B. E., & Di Laura, G. F. (2017). The progress and evolution of women’s participation in production and business activities in South America. CEPAL Review.‏
Bullough, A., Guelich, U., Manolova, T. S., & Schjoedt, L. (2021). Women’s entrepreneurship and culture: gender role expectations and identities, societal culture, and the entrepreneurial environment. Small Business Economics, 1-12.
Cinar, K. (2019). Women's Entrepreneurship in Patriarchal Societies: The Case of Women's Cooperatives in Turkey. In Women Entrepreneurs and Strategic Decision Making in the Global Economy (pp. 79-98). IGI Global.
Chatterjee, N., Das, N., & Srivastava, N. K. (2019). A structural model assessing key factors affecting women’s entrepreneurial success: Evidence from India. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(1), 122-151.
Cho, Y., Park, J., Han, S. J., Sung, M., & Park, C. (2020). Women entrepreneurs in South Korea: motivations, challenges and career success. European Journal of Training and Development.‏
Daelman, I. (2019). Women entrepreneurship-it is not all about the money. Available at SSRN 3454091.
Goltz, S., Buche, M. W., & Pathak, S. (2015). Political empowerment, rule of law, and women's entry into entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 53 (3), 605-626.
Kappal, J. M., & Rastogi, S. (2020). Investment behaviour of women entrepreneurs.
Morozova, I. A., Popkova, E. G., & Litvinova, T. N. (2019). Sustainable development of global entrepreneurship: infrastructure and perspectives. International Entrepreneurship and
Ojediran, F. O., & Anderson, A. (2020). Women’s Entrepreneurship in the Global South: Empowering and Emancipating?. Administrative Sciences, 10(4), 87.‏
 ‏ Sajjad, M., Kaleem, N., Chani, M. I., & Ahmed, M. (2020). Worldwide role of women entrepreneurs in economic development. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship.‏
Tlaiss, H. A., & McAdam, M. (2021). Islam, Arab women's entrepreneurship and the construal of success. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.‏Qualitative Research in Financial Markets