نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

ادراک و تجربه از جنسیت به مثابه الگوی تثبیت شده می‌تواند بر کنش‌های اجتماعی و تربیتی افراد نقش مهمی داشته باشد. این مقاله به بررسی تجربیات زیسته دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان از دخترانگی می‌پردازد. روش پژوهش، روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی است. نمونه مورد بررسی 22 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان هستند. تعداد نمونه‌های مورد بررسی بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شدند. روش جمع آوری داده ها، روش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. روش تحلیل داده‌ها، روش تحلیل مضمون است. پس از جمع آوری داده ها ، روایتهای دانشجویان از دخترانگی کدگذاری و مقوله بندی شدند. پس از کدگذاری 6 مقوله و 3 مضمون اصلی استخراج شد. مضامین اصلی استخراج شده شامل ویژگی‌های دخترانگی، مسائل دخترانگی و عاملیت دخترانگی است. بررسی تجربیات زیسته دختران نشان می دهد که اگر چه نمونه های بررسی شده برخی از ویژگی‌های احساسی و رفتاری مرسوم دخترانگی را بازتولید می‌کنند، اما روایتهای دانشجویان از دخترانگی نشان می دهد که آنها به دلیل دختر بودن با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی در جامعه مواجه هستند. همچنین آنها در زندگی اجتماعی و روزمره احساس بی‌عدالتی و تبعیض می‌کنند. دانشجویان مورد بررسی از تصورات غلط اجتماعی که نسبت به دختران وجود دارد ناراضی بوده و خواستار عاملیت و کنشگری بیشتر دختران در جامعه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of lived experiences of female students from girlhood

نویسنده [English]

  • mahmoud mohammadi

Assistant Professor of Humanities and Social Sciences at Farhangian University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Perceptions and experiences of gender as an established model can play an important role in individuals' social and educational actions. This article examines the lived experiences of female students of Farhangian University of girlhood. The research method is a qualitative method with a phenomenological approach. The sample is 22 female students of Farhangian University. The number of samples was determined based on the principle of theoretical saturation. The data collection method is a semi-structured interview method. The method of data analysis is the method of thematic analysis. After collecting data, students' narratives of girlhood were coded and categorized. After coding, 6 categories and 3 main themes were extracted. The main themes extracted include girlhood characteristics, girlhood issues, and girlhood agency. A study of girls 'lived experiences shows that although the selected samples reproduce some of the usual emotional and behavioral characteristics of girlhood, students' narratives of girlhood show that they face limitations and deprivations in society due to being girls. They also feel unfair and discriminated against in social and everyday life. The surveyed students are dissatisfied with the social misconceptions about girls and demand more agency and activism for girls in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girlhood
  • lived experience
  • phenomenology
  • girl student. Gender