نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌سازی مؤلفه‌های مدل پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان انجام شد. برای رسیدن به این هدف از پارادایم کیفی و روش تئوری بنیانی بهره گرفته شد. برای این منظور لیست زنان دارای کسب وکار از مراکز مختلف مانند فرمانداری، مراکز فنی و حرفه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت شد. با استفاده از روش گلوله برفی با 21 نفر از زنان دارای کسب وکار در شهرستان بهبهان مصاحبه‌های عمیق انفرادی انجام گردید که در نهایت اشباع تئوریک به عنوان نقطه کفایت نمونه‌گیری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی مانند دانش بازار، شرایط خانوادگی، ویژگی‌های فردی و شخصیتی، عامل اقتصادی، آموزش، سیاست‌های حمایتی، بحران‌های اقتصدی و تلاطم‌های محیطی بر پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان مؤثر است. بر مبنای نتایج این مطالعه، ارائه آموزش‌های کسب و کار به زنان، اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت و فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از کسب و کارهای زنان، راهبردهای توسعه پایداری کسب و کارهای زنان در شهرستان بهبهان بودند. یافته‌ها بیانگر آن بود که کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، توانمندسازی زنان و افزایش رفاه اجتماعی از پیامدهای پایداری کسب و کارهای زنان در شهرستان بهبهان به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the Components of the women's businesses Sustainability Model in Behbahan County

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alinejad 1
  • Morteza Akbari 2
  • Nematollah Shiri 3

1 M.A. Student of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

3 Ilam University

چکیده [English]

The purpose of this study was to conceptualizing the components of the women's businesses sustainability model in Behbahan County. To achieve this goal, the qualitative paradigm and grounded theory method were used. For this purpose, the list of business women was received from various centers such as the governorate, technical and professional centers, Jihad Agriculture Organization and Industry, Mining and Trade Organization in Behbahan County. Using snowball method, in-depth individual interviews were conducted with 21 business women in Behbahan County, which finally resulted in theoretical saturation as a sufficient sampling point. Data analysis was performed using open, axial and selective coding process. The results showed that factors such as market knowledge, family conditions, personal and personality traits, economic factors, education, supportive policies and environmental turbulence are effective on the sustainability of women's businesses in Behbahan. Based on the results of this study, providing business education to women, adopting government support policies and creating a culture to support women businesses were the strategies for developing the sustainability of women businesses in Behbahan County. Findings indicated that reducing injuries and social problems, empowering women and increasing social welfare are the consequences of the sustainability of women's businesses in Behbahan County.The purpose of this study was to conceptualizing the components of the women's businesses sustainability model in Behbahan County. To achieve this goal, the qualitative paradigm and grounded theory method were used. For this purpose, the list of business women was received from various centers such as the governorate, technical and professional centers, Jihad Agriculture Organization and Industry, Mining and Trade Organization in Behbahan County. Using snowball method, in-depth individual interviews were conducted with 21 business women in Behbahan County, which finally resulted in theoretical saturation as a sufficient sampling point. Data analysis was performed using open, axial and selective coding process. The results showed that factors such as market knowledge, family conditions, personal and personality traits, economic factors, education, supportive policies and environmental turbulence are effective on the sustainability of women's businesses in Behbahan. Based on the results of this study, providing business education to women, adopting government support policies and creating a culture to support women businesses were the strategies for developing the sustainability of women businesses in Behbahan County. Findings indicated that reducing injuries and social problems, empowering women and increasing social welfare are the consequences of the sustainability of women's businesses in Behbahan County.The purpose of this study was to conceptualizing the components of the women's businesses sustainability model in Behbahan County. To achieve this goal, the qualitative paradigm and grounded theory method were used. For this purpose, the list of business women was received from various centers such as the governorate, technical and professional centers, Jihad Agriculture Organization and Industry, Mining and Trade Organization in Behbahan County. Using snowball method, in-depth individual interviews were conducted with 21 business women in Behbahan County, which finally resulted in theoretical saturation as a sufficient sampling point. Data analysis was performed using open, axial and selective coding process. The results showed that factors such as market knowledge, family conditions, personal and personality traits, economic factors, education, supportive policies and environmental turbulence are effective on the sustainability of women's businesses in Behbahan. Based on the results of this study, providing business education to women, adopting government support policies and creating a culture to support women businesses were the strategies for developing the sustainability of women businesses in Behbahan County. Findings indicated that reducing injuries and social problems, empowering women and increasing social welfare are the consequences of the sustainability of women's businesses in Behbahan County. The purpose of this study was to conceptualizing the components of the women's businesses sustainability model in Behbahan County. To achieve this goal, the qualitative paradigm and grounded theory method were used. For this purpose, the list of business women was received from various centers such as the governorate, technical and professional centers, Jihad Agriculture Organization and Industry, Mining and Trade Organization in Behbahan County. Using snowball method, in-depth individual interviews were conducted with 21 business women in Behbahan County, which finally resulted in theoretical saturation as a sufficient sampling point. Data analysis was performed using open, axial and selective coding process. The results showed that factors such as market knowledge, family conditions, personal and personality traits, economic factors, education, supportive policies and environmental turbulence are effective on the sustainability of women's businesses in Behbahan. Based on the results of this study, providing business education to women, adopting government support policies and creating a culture to support women businesses were the strategies for developing the sustainability of women businesses in Behbahan County. Findings indicated that reducing injuries and social problems, empowering women and increasing social welfare are the consequences of the sustainability of women's businesses in Behbahan County.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Business
  • Sustainable Entrepreneurship
  • Sustainable Business
  • Women Entrepreneurs