نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

کار و خانواده دو نهاد مهم برای فرد و جامعه‌اند و برقراری تعادل بین نقش‌های شغلی و خانوادگی اهمیت بسزایی در پیشبرد موفق اهداف دارد. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به‌دلیل برعهده‌داشتن حجم زیاد وظایف شغلی با دشواری‌های بیشتری برای برقراری تعادل بین نقش شغلی و خانوادگی و به‌طور خاص مادری مواجه‌اند. شناسایی شرایط اثرگذار بر ایفای متعادل نقش‌ها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های لازم برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر برقراری تعادل میان نقش‌های شغلی و مادری و درنتیجه ایفای هر چه بهتر این نقش‌ها داشته باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر، شناسایی شرایط اثرگذار بر برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری است. پژوهش به روش کیفی انجام شده و با مصاحبه با 20 نفر از زنان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهر تهران، به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها پرداخته است. شرایط اثرگذار بر برقراری تعادل شامل «نگرش به مادری و اشتغال»، «چگونگی حمایت و همراهی خانواده»، «چگونگی حمایت و همراهی دانشگاه»، «اقتضائات شغلی اعضای هیئت‌علمی»، «خصوصیات فردی»، «دشواری‌های دوران خردسالی فرزندان»، «حضور فرزندان در منزل» و «دسترسی به امکانات مادی» بوده است. برخی شرایط از جمله حمایت و همراهی همسر و دانشگاه، نقش برجسته‌تری در برقراری تعادل دارند و علاوه بر کمک به زنان برای ایفای موفق وظایف شغلی و مادری، با کاهش تنش‌های ناشی از دغدغه‌های ایفای هم‌زمان نقش‌ها و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش نیز در ایفای متعادل نقش شغلی و مادری مؤثرند و لازم است به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narratives of women faculty members of the university about the conditions that affect the balance between career and maternal roles

نویسنده [English]

  • shohre rowshani

Department of Social Science and Development Studies, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Work and family are two important institutions for the individual and society, and establishing a balance between work and family roles is very important in the successful advancement of goals. University faculty members are faced with more difficulties to establish the balance between career and family roles, especially mothering, due to having a large amount of job duties. Various conditions are effective in the balanced performance of roles, and its identification can create the necessary grounds for solving the obstacles of establishing the balance between occupational and maternal roles and as a result, be useful for performing these roles as best as possible. In this regard the purpose of the present study was to identify the conditions that affect the balance between work and mothering among women university faculty members based on their lived experience.
The present research was conducted using a qualitative method. The target population are women who are faculty members of the universities of the Ministry of Science, Research and Technology, who have the experience of mothering and employment together. The selection of the participants was done with the purposeful sampling method and taking into account the maximum diversity. The information was collected using in-depth and semi-structured interviews. Sampling and conducting interviews continued until data saturation was reached, and based on this, 20 faculty members of Tehran universities were interviewed. After converting the interviews into text, the interviews were coded using the summary content analysis technique and the conditions affecting the balance between the job role and mothering were extracted.
Based on the data analysis, the conditions affecting the establishment of balance include eight main categories: "attitude towards mothering and employment", "Quality of support and companionship by family", "Quality of support and companionship by university", "job requirements of faculty members", "personal characteristics", "children's childhood difficulties", "children's presence at home" and "access to material facilities" and each of them included several sub-categories. The category "attitude towards mothering and employment" includes a positive attitude towards mothering and a positive belief towards employment and mothering together, the category "Quality of support and companionship by family" includes the support and accompaniment by spouse, the lack of support and accompaniment by spouse, the support and accompaniment by one's own family and the spouse and Lack of support and companionship by one's family and spouse, the category "Quality of support and companionship by university" includes understanding the conditions and companionship of the member by colleagues and university officials, lack of understanding of the difficulties and requirements of the mothering role by the university officials, depriving the member of opportunities for Career success due to mothering and the lack of legal support for the role of mothering, the category of "job requirements of faculty members" includes the time urgency of some career activities, the need to focus strongly on career activities in the primary years, the impossibility of using the rules of hours of Breastfeeding and reduction of working hours, the impossibility of actually using maternity leave, the need to spend a lot of time continuously for work activities, the specific job conditions of the field of study, the need to spend a lot of time to achieve career success, the lack of a clear boundary between work and family life, the necessity of continuity of work activities at home, the requirements of career growth and promotion, and the quantity-oriented rules in evaluating the job success, the category of "individual characteristics" includes being hard-worker, perfectionism and scientific obsession, Being highly responsible in work and obsession in child rearing, the category of "children's childhood difficulties" includes breastfeeding difficulties, childhood mischief, dependence Child to mother and the difficulties of using kindergarten, the category of "children's presence at home", including the presence of children at home during summer vacations, the presence of children at home due to the closure of kindergartens and schools, and the presence of children at home due to illness, the category of "access to Material facilities" included the distance from work to home, financial ability and vehicle. Some conditions, such as the support and companionship of the spouse and the university, have a more prominent role in establishing balance, and in addition to helping women to successfully fulfill their career and motherhood duties, by reducing the tensions of fulfilling roles simultaneously and creating the Reassurance and calmness are effective in playing a balanced role of work and motherhood and it is necessary to pay special attention to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Maternal Role
  • University Faculty Members
  • Women
  • Work-Family Balance
Aghapour, M., Pazargadi, M., & Azadi Ahmadabadi, G. (2009). Assessing the conformity of social status of female faculty members with resolutions of higher council of cultural revolution. Woman in Development & Politics7(3), 7-26. (In Persian)
Andersz, N., Czarnota-Bojarska, J., & Wojtkowska, K. (2018). Strategies for maintaining work–life balance and their consequences for quality of life and job satisfaction. Social Psychological Bulletin13(2), 1-13. https://doi.org/10.5964/spb.v13i2.27578.
Akter, K. (2016). Work-Life balance strategies and consequences: a few aspects. ASA University Review10(1), 35-52.
AlHazemi, A. A., & Ali, W. (2016). The notion of work life balance, determining factors, antecedents and consequences: a comprehensive literature survey. International Journal of Academic Research and Reflection4(8), 74-85.
Asadi, A., Fayyazi, M., & Hasangholipour Yasoory, T. (2014). Organizational parameters affecting work-life balance employees of an automotive parts’ manufacturer. Journal of Public Administration6(2), 209-226. https://doi.org/10.22059/jipa.2014.50772  (In Persian)
Bagheri, S., & Sadat Hoseini, S. (2016). The experience of female faculty members about work and family responsibility. Journal of Woman in Culture Arts8(1), 117-134. https://doi.org/10.22059/jwica.2016.59120 (In Persian)
Casper, W. J., Vaziri, H., Wayne, J. H., DeHauw, S., & Greenhaus, J. (2018). The jingle-jangle of work–nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement. Journal of Applied Psychology103(2), 182-214. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/apl0000259
Castaneda, M., & Isgro, K. (Eds.). (2013). Mothers in academia. Columbia University Press.
Crooker, K. J., Smith, F. L., & Tabak, F. (2002). Creating work-life balance: A model of pluralism across life domains. Human Resource Development Review1(4), 387-419. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/1534484302238434 
Dabbaghi, H. (2021). Academic women and conflict of work and family. Woman in Development & Politics19(2), 243-267. https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.320310.1007974 (In Persian)
Ebrahimi, E. (2021). Understanding the lived experience of work-life relationships in female academic managers: A descriptive phenomenological approach. Journal of Research in Human Resources Management13(2), 9-36. (In Persian)
Ebrahimzadeh Dastjerdi, R., Ghaedamini Harouni, A., Sadeghi Dehcheshmeh, M., & Moosavian, S. R. (2021). The lived experience of instructors of shahrekord university on work-family conflict: A study of phenomenology. Journal of Human Resource Management11(1), 73-101. https://doi.org/10.22034/jhrs.2021.130505 (In Persian)
Esmaili, M., Kazemian, S., & Kakavandi Chaghasefid, M. (2020). An introduction to the indigenous model of women's work-family balance guidance. Tehran: Roshde Farhang. (In Persian)
Hasanpour, A., Jafarinia, S., Vakili, Y., & Kavei, M. (2021). Content Analyzis the qualitative researches about the balance of work and family (women) and examining its challenges with an Islamic approach. The Islamic Journal of Women and the Family, 9(1), 9-36. https://doi.org/10.22034/pzk.2021.4878 (In Persian)
Hasanqolipour, T., Seyed Javadin, S. R., Safiri, Kh., & Roshannejad, M. (2013). Provide a model for explaining the factors affecting work-life balance. Journal of Public Administration5(2), 37-54. https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.48096.3469 (In Persian)
Hashemian, S. M., Rahimnia, F., Poursalimi, M., & Farahi, M. M. (2020). Identifying moderating factors in the relationship between role-overload and work-life balance crafting behaviors among faculty members. Quarterly Journal of Public Organizations Management8(4), 11-24. (In Persian)
Heidari, A., & Dehghani, H. (2016). The qualitative assessment of married women teachers family-work conflict and its management in Delvar city. Journal of Applied Sociology27(3), 15-40. https://doi.org/10.22108/jas.2016.20503 (In Persian)
Helvaci, M. A., Bakalim, O., Can, V., & Akkoyun, Ü. (2017). The work-life balance of academics. The Online Journal of New Horizons in Education7(4), 80-85.
Kamrani Mehani, M. A., Amiri, A. N., Akhavan Alavi, S. H., & Hamidizadeh, A. (2018). Identification of effective factors on work-life balance in nurses (A case study). Nursing Education, 7(4), 55-63. (In Persian)
Karami, M. T., & Karami, F. (2014). Survey on conflict between family and social roles of women and providing appropriate pattern for family life of employed women. Women’s Strategic Studies16(64), 7-46. (In Persian)
Kavei, M., Hassanpoor, A., Jafarinia, S., & Vakili, Y. (2021). Work family interface: Knowledge mapping for conflict, enrichment and balance approaches. Organizational Behaviour Studies Quarterly10(1), 73-102. (In Persian)
Kavei, T., Alimandegari, M., Afrasiabi, H., & Razeghi Nasrabad, H. B. (2018). Qualitative study of the contexts and family consequences of women’s employment in Yazd. Iranian Population Studies4(1), 127-166. (In Persian)
Khademi, A., & Yaseri, Z. (2021). Women’s employment in the issue of work-life balance (review of the policy process of the Islamic Republic of Iran). Woman in Development & Politics19(1), 1-20. https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.313836.1007914 (In Persian)
Khamehchi, H., Kheirandish, M., Hassanpoor, A., & Vakili, Y. (2020). A meta-analysis of the antecedents and consequences of work-life balance. Management Studies in Development and Evolution29(97), 133-160. https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.48096.3469 (In Persian)
Kord, M., Attaran, M., & Mansourian, Y. (2012). Female teachers’ experiences of performing concurrent roles at work and home studying its effects on their teaching. Women’s Studies Sociological and Psychological10(1), 125-148. https://doi.org/10.22051/jwsps.2012.1415 (In Persian)
Korabik, K., Lero, D. S., & Whitehead, D. L. (2014). Work-family balance. Translated by F. Salimi, F. Vahdani & M. Fatehizadeh. Tehran: Danje. (In Persian)
Lendák-Kabók, K. (2022). Women’s work–life balance strategies in academia. Journal of Family Studies, 28(3), 1139-1157. http://dx.doi.org/10.1080/13229400.2020.1802324 
Mirzaei, KH. (2015). Qualitative researching: research, researching & writing, Vol. 2. Tehran: Fuzhan. (In Persian)
Najafi, T., Asadi, M., Amiri, M., & Malek Makan, S. (2013). Examining the work-life balance of university professors: Case Study. Journal of Human Resource Management3(2), 113-140. (In Persian)
Philipsen, M. I., & Bostic, T. (2008). Challenges of the faculty career for women: Success and sacrifice. John Wiley & Sons.
Rahman, M. M., Abdul, M., Mansor, Z. D., Ali, N. A., Samuel, A. B., Uddin, M. J., ... & Rahaman, M. S. (2018). Effect of work-family conflict on job satisfaction of academicians of private universities in Bangladesh: a structural equation modeling approach. Journal of Advanced Research in Social and Behavioral Sciences10(1), 1-8.
Rastgar Khaled, A. (2015). Family, work, gender. Tehran: Public Relations of Women's Cultural and Social Council. (In Persian)
Rastgar Khaled, A., & Azimi, H. (2014). Examine family/ work conflict in female- headed house holds. Woman in Development & Politics12(3), 425-448. https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.53692 (In Persian)
Seyyedan, F., & Bagheri, Z. (2009). Examining the balance between family and job roles: a case study of working women in Qazvin education. Family and Research, 10, 23-50. (In Persian)
Seyyedjavadin, S. R., Roshannejad, M., & Gelard, P. (2014). Investigating the effective factors on work-life balance in educational institutions; case study of public universities in Tehran. Woman in Development & Politics12(1), 39-56. https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.51348 (In Persian)
Shirbagi, N. & Kohneposhi, G. (2020). A qualitative study of faculty members’ experiences of the concept of “role overload”. Journal of Iranian Higher Education, 12(1), 33-61. (In Persian)
Toffoletti, K., & Starr, K. (2016). Women academics and work–life balance: Gendered discourses of work and care. Gender, Work & Organization23(5), 489-504.
Vasumathi, A. (2018). Work life balance of women employees: a literature review. International Journal of Services and Operations Management29(1), 100-146