نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، موسسه غیرانتفاعی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

چکیده

براساس نظریۀ جامعه‌پذیری جنسیتی، زنان و مردان در مواجهه با رشد اخلاقی گوناگون، ارزش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ بنابراین حضور زنان در ترکیب کمیتۀ حسابرسی و هیئت‌مدیره موجب اثربخشی بیشتر سازمان می‌شود و این امر نیز با رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران موجب کاهش بی‌نظمی‌های مالی در شرکت‌ها می‌شود. در این راستا هدف از این پژوهش، تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر تخلفات حسابداری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده‌ها نیمه‌تجربی پس‌رویدادی در زمینۀ تحقیقات اثباتی حسابداری است. داده‌های پژوهش از لوح‌های فشرده، آرشیو آماری، تصویری و سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار راهورد نوین جمع‌آوری شده است. درنهایت با توجه به حجم نمونه‌ها، از نسخۀ سیزدهم نرم‌افزار EViews و Stata برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حضور زنان در کمیتۀ حسابرسی سبب کاهش تخلفات مالی در شرکت‌ها می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد حضور زنان در هیئت‌مدیره با نظارت بر رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران می‌تواند تأثیر منفی و معناداری بر تخلفات مالی داشته باشد. با توجه به اینکه تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی زن و مرد است و اعمال افراد بازتابی از افکار و احساسات درونی آن‌ها است، حضور زنان در ترکیب کمیتۀ حسابرسی و هیئت‌مدیره سبب کاهش هزینه‌های نمایندگی شرکت‌ها و درنتیجه افزایش اثربخشی سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

presence of women in the board of directors and audit committee on financial irregularities

نویسندگان [English]

  • vahid oskou 1
  • majid moradi 2
  • mohammad norouzi 1
  • sharzad seraj 3

1 Assistant Professor, Department of Administrative and Economic Science, Faculty of Humanities and Physical Education, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Saveh Branch, Saveh, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Based on the theory of gender socialization, women and men show different values when exposed to different moral development. Gender diversity expresses the differences in the moral and personality characteristics of men and women, and people's actions are a reflection of their inner thoughts and feelings. Therefore, the presence of women in the composition of the audit committee and the board of directors makes the organization more effective and reduces the representation costs of companies, and this also reduces financial irregularities in companies through the opportunistic behavior of managers. The development of the capital market and the rules established by the Tehran Stock Exchange Organization in line with the regulatory environment in accepted companies have increased the level of management in companies. However, due to information asymmetry between shareholders and managers, accounting irregularities also exist. However, according to the fuzzy management theory, when the firm's performance is poor, managers tend to provide information in a vague and complex manner because the market may react to the information disclosed in a complex manner with a delay. The purpose of this research is the effect of the presence of women in the board of directors and the audit committee on accounting irregularities. In terms of purpose, the current research is an applied research, and in terms of the method of data collection, it is a post-event semi-experimental research in the field of accounting proof research, that is, it is based on the analysis of past information. In terms of data analysis method, it is correlation research. The current research is an applied research in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it is a post-event semi-experimental research in the field of accounting proof research, that is, it is based on the analysis of past information. In terms of the data analysis method, it is correlational research, because the current research seeks to find the relationship between research variables in a statistical community. The research data were collected from the compact discs of the statistical and image archive of the Tehran Stock Exchange Organization, the Tehran Stock Exchange website, Rahvard Navin software. Finally, according to the volume of samples, the 13th version of Eviews software and Stata were used for data analysis. Based on the theory of gender socialization, men and women show different values when exposed to different moral development. Gender diversity expresses the differences in the moral and personality characteristics of men and women, and people's actions are a reflection of their inner thoughts and feelings. Therefore, the presence of women in the composition of the audit committee and the board of directors increases the effectiveness of the organization and reduces the costs of representing companies. The findings of the research indicate that the presence of women in the audit committee reduces financial irregularities in companies. Also, the findings indicate that the presence of women in the board of directors can have a negative and significant impact on financial irregularities through monitoring the opportunistic behavior of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women audit committee
  • Accounting irregularities
  • women board
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94(2), 291–309. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007
Ajina A., Danielle S., & Lakhal F. (2016). Corporate Disclosures, Information Asymmetry and Stock-Market Liquidity in France. Journal of Applied Business Research, 31, 223238. https://doi.org/10.19030 /jabr.v31i4.9297
Akgün, A. İ., Altunbaş, Y., & Uymaz, Y. (2021). The relationship between financial reporting standards and accounting irregularities: evidence from US banks. Journal of Financial Crime, 28(4), 1161-1178.         https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0218
Alonso-Almeida, A., Perramonb, M., & Bagur, J. (2015). Women managers and corporate social responsibility (CSR) in Spain: Perceptions and drivers. Journal of Women's Studies International Forum, 50, 47–56. https://doi.org/10.1016/ j.wsif.2015.02.007
Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Disclosure: An analysis of Australian Firms. Australian Accounting Review, 27(4), 400-420. https://doi.org/10.1111/auar.12170
Arab, R., Gholamrezapour, M., Kazemi, P., & Adman, H. (2020). The Impact of CFO Gender on Corporate Cash Holdings: An Experimental Test of Precautionary Savings and Agancy Theories in the Tehran Stock Exchange. Woman in Development & Politics, 18(1), 131-150. https://doi.org/10.22059/ jwdp.2020.294958.1007771 (In Persian)
Bashirimanesh, N., & Vagfi, S. H. (2021). The effect of women's presence on the board of directors on the quality characteristics of financial information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Woman in Development & Politics, 19(3), 477-500. https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.324558.1008021 (In Persian)
Ben-Amar, W., Chang, M., McIlkenny, P. (2017). Board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: evidence from the carbon disclosure project. Journal of Business Ethics, 142(2), 369–383. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1
Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. Financial Analysts Journal, 55(5), 24-36. https://www.jstor.org/stable/4480190
Brazel, J., & Schmid, J. (2018). Do Auditors and Audit Committees Lower Fraud Risk by Constraining Inconsistencies between Financial and Nonfinancial Measures? American Accounting Association Journal. Accepted Manuscript. https://doi.org/10.2308/ajpt-52087
 Cumming, D. J., Leung, T. Y., & Rui, O. M. (2015). Gender diversity and securities fraud. Academy of Management Journal, 58(5), 1572–1593. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0750
Erkmen, T., Çaliskan, A.O., & Esen, E. (2014).An empirical research about whistle-blowing behavior in accounting context. Journal of Accounting & Organizational Change, 10(2), 229 -243. https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2012-0028
Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193–209. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.02.008
Farber, D. (2005). Restoring trust after fraud: does corporate governance matter? The Accounting Review, 80(2), 539-561.     http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.485403
Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). Financial fraud, director reputation, and shareholder wealth. Journal of Financial Economics, 86(2), 306–336.           https://doi.org/10.1016/ j.jfineco.2006.05.012
Francis, B., Hasan I., Park, J. C., & Wu, Q. (2015). Gender differences in financial reporting decision-making: Evidence from accounting conservatism. Contemporary Accounting Research, 32(3), 1285–1318.       https://doi.org/10.1111 /1911-3846.12098
Gao, M., Jiang, J., Chen, J., & Liu, Y. (2017). Gender effect, overconfidence and P2P investor behavior. Journal of Financial Research, 11, 96–111.    https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105633
Gao, Y., Kim, J., Tsang, D., & Wu, H. (2017). Go before the whistle blows: an empirical analysis of director turnover and financial fraud. Review of Accounting Studies, 22(1), 320–360.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2197414
Gharbi, S., & Othmani, H. (2022). Threshold effects of board gender diversity on firm performance: panel smooth transition regression model. Corporate Governance, 23(1), 243-261. https://doi.org/10.1108/CG-10-2021-0373
Ghazali, A. W., Shafie, N.A., & Sanusi, Z. M. (2015). Earnings management: an analysis of opportunistic behaviour, monitoring mechanism, and financial distress. Procedia Economics and Finance, 28, 190-201.          https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01100-4
Gull, A. A., Nekhili, M., Nagati, H., & Chtioui, T. (2018). Beyond gender diversity: how specific attributes of female directors affect earnings management. The British Accounting Review, 50(3), 255–274.         https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.001
Herawati, N. (2015). Application of Beneish M-Score models and data mining to detect financial fraud. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 211, 924 -930. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.122
Ho, S. S. M., Li, A.Y., Tam, K., & Zhang, F. (2015). CEO gender, ethical leadership, and accounting conservatism. Journal of Business Ethics, 127(2), 351–370. http://dx.doi.org/10.1007/s10551-013-2044-0
Huang, J., & Kisgen, D. J. (2013). Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives?. Journal of Financial Economics, 108(3), 822–839.       https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.005
Inci, A. C., Narayanan, M. P., & Seyhun, H. N. (2017). Gender differences in executives’ access to information. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 52(3), 1–26. https://doi.org/10.1017/S0022109017000266
Kazemi Olum, M., Imani Barandagh, M., & Abdi, M. (2019). Impacts of Gender Diversity in Board of Directors and Audit Committee on Earnings Quality. Journal of Accounting Knowledge, 10(1), 137-168.    https://doi.org/10.22103/jak.2019.11887.2655 (In Persian)
Khlif, H., & Achek, I. (2017). Gender in accounting research: a review. Managerial Auditing Journal, 32(6), 627–655.     https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1319
Khorashadi, M., Moradi, M. A., & Payan, A. (2019). The Effect of Female Presence on Increase in the Effectiveness of the Audit Committee: Evidence from Agency Costs and Bankruptcy Risk in the Tehran Stock Exchange. Woman in Development & Politics, 17(3), 369-388.    https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.284568.1007670
Krishnan, G. V., & Parsons, L. M. (2008). Getting to the bottom line: an exploration of gender and earnings quality. Journal of Business Ethics, 78(1–2), 65–76. http://hdl.handle.net/10.1007/s10551-006-9314-z
Kuan, T. H., Li, C. S., & Liu, C. C. (2012). Corporate governance and cash holdings: A quantile regression approach. International Review of Economics & Finance, 24, 303–314.           https://doi.org/10.1016/j.iref.2012.04.006
Kurniawati, H., Van Cauwenberge, P., & Vander Bauwhede, H. (2020). Affiliation of local audit firms with Big4 auditors and Capital structure: Evidence from Indonesia. Managerial Auditing Journal, 35(6), 731-757. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2019-2291
Li, X., & Li, Y. (2020). Female independent directors and financial irregularities in chinese listed firms: From the perspective of audit committee chairpersons. Finance Research Letters, 101320. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019
Lotfi, N., & Chadegani, A. A. (2017). Detecting corporate financial fraud using the Beneish M-Score model. International Journal of Finance and Managerial Accounting, 2(8), 29-34.           https://ijfma.srbiau.ac.ir/article_11799.html
 Mohammadi, M., & Yusofund, D. (2020). Investigating the effect of gender diversity of the board of directors and the audit committee on management ability and transparency in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. New Research Approaches in Management and Accounting, 5(52), 114-137. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2017.228755.1007561 (In Persian)
Nolen-Hoeksema, S. (2012). Emotion regulation and psychopathology: The role of gender. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 161–187.    http://dx.doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143109
Nurbaiti, Z., & Hanafi, R. (2017). Analisis pengaruh fraud diamond Dalam Mendeteksi Tingkat accounting irregularities. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(2), 167-184. https://doi.org/10.30659/jai.6.2.167-184
Oradi, J., & Izadi, Z. D. J. (2019). Audit committee gender diversity and financial reporting: evidence from restatements. Managerial Auditing Journal, In Press. https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2018-2048
Palvia, A., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2015). Are female CEOs and chairwomen more conservative and risk averse? Evidence from the banking industry during the financial crisis. Journal of Business Ethics, 131(3), 577–594. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2288-3
 Parker, R. J., Dao, M., Huang, H., & Yan, Y. (2017). Disclosing material weakness in internal controls: does the gender of audit committee members matter? Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 24(3–4), 407–414. https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1057190
Pucheta-Martinez, M. C., Bel-Oms, I., & Olcina-Sempere, G. (2016). Corporate governance, female directors and quality of financial information. Business Ethics: A European Review, 25(4), 363–385. https://doi.org/ 10.1111/beer.12123
Rezaei Pitenoei, Y., & Mohseni, Kh. (2018). The Relationship between Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses. Woman in Development & Politics, 16(3), 439-456. https://doi.org/10.22059/ jwdp.2018.259908.1007441
Shekarkhah, J., Ahmadi Pak, F., & Behshour, I. (2021). The Role of Independent Auditors and Audit Committees in Mitigating the Fraud Risks with Emphasis on the Reduction of In Consistencies between Financial and Non-Financial Measures. Empirical Studies in Financial Accounting, 18(69), 29-54. https://doi.org/10.22054/qjma.2021.49296.2114 (In Persian)
Soepriyanto, G., & Zudana, A. E. (2020). PCAOB sanction and client stock market reactions: Evidence from the case of ernst and young Indonesia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28, 167-179.         http://www.pertanika.upm.edu.my/
Srinidhi, B., Gul, F., & Tsui, J. (2011). Female directors and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 28(5). 1610-1644. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01071.x
Zalata, A. M., Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: does gender of the financial expert matter? International Review of Financial Analysis, 55, 170–183. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.11.002
Zou, Z., Wu, Y., Zhu, Q., & Yang, Sh. (2018). Do Female Executives Prioritize Corporate Social Responsibility? Emerging Markets Finance and Trade, 2965-2981. https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1453355