نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

قانون اساسی در رأس هرم سلسله‌مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه‌های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش‌های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به‌عنوان یک حق بشری می‌پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت‌های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت‌هایی برای آن‌ها درنظر داشته است. پژوهش پیش‌رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزۀ تأمین اجتماعی بانوان جامعۀ ایران به‌عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد تجربۀ بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش‌های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومۀ اقتصاد رفاهی به‌عنوان شهروند جامعه از تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of women's welfare rights in the protective umbrella of the Constitution of the Islamic Republic of Iran with an emphasis on social security as a human right

نویسندگان [English]

  • Zainab Esmati 1
  • Latifeh Hosseini 2
  • Mohammad Mahdi Hosseinmardi 3

1 Assistant Professor, Department of Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Islamic knowledge, Faculty of Theology and Islamic Studies, Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The constitution at the top of the hierarchy of laws has played an influential role in explaining the human rights status of women in any society. the status of women's rights has been one of the concerns of the Republication Islamic of Iran since the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the very beginning, the role and position of women in advancing the lofty goals of society based on religious values was considered. welfare rights for women are one of the subject discussed during of the constitution of the Islamic Republication of Iran. the main purpose of this study is to investigate the position of women's welfare rights in the Islamic Republic of Iran's Constitution. In the present article, this research question has been investigated which according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, what are the welfare rights of women in terms of the gender justice and the equlity opportunities and what are the priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution by using an analytical approach and library resources. The present investigate the welfare demands of Iranian women with the process of protective foundations mechanisms in welfare rights and livelihood security for women couldbe help to makepowerful them in the society. Their foundemental needs as right-wing citizens are a issue that is meant to represent the constitution's capabilities and agendas based on ideals and understanding of the responsibility of social protection for women.According to principle of responsibilty based on standards of human rights and compliance with legal obligations, governments cannot be indifferent to women's citizenship rights and livelihood destiny.Women's welfare rights are one of the topics discussed during the adoption of the Iranian constitution after the Islamic Revolution. the Constitution as a connected bed in the welfare rights of women with establishing the gender justice and formating such opportunity that they would be creat role in all region of human rights. Thus,the constitution at the top of the pyramid laws,so weighing the transfer of values and principles of democracy has had an effective role in explaining the human rights status of women in every society.In The results indicte that the four decades of experience of the sovereignty the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens in Iranian society have social security in various fields women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Islamic Republic of Iran
  • Social Security
  • Welfare Rights
  • Women
Altaman, N., & Kinson, E. R. (2014). Social Security Works. Published in the United States by the New Press, New York.
Amid, H. (2010). Amid Persian Dictionary. Tehran: Rah Rushd. (In Persian)
Badini, H. (2008). Critical Research in the Social Security Legal System. Law Quarterly, Faculty of Law and Political Science, 38(4), 57-88. (In Persian)
Badini, H., & Esmati, Z. (2012). A Critical Study of the Application of the Governing Principles of Social Security in Iran's Law. Social Welfare Quarterly12(44), 199-230. (In Persian)
Bulmer, E. (2017). What is a Constitution Principles and concepts, 2017 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Second edition. Strömsborg.
CCPR General Comment, No. 18: Non Discrimination, office of the high commissioner for human rights, Adopted at the Thirty-seventh Session of the Human Rights Committee, on 10 November 1989, https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
Center for Women’s Participation in the Presidency (2002). Collection of papers of the Conference and Challenges and Prospects of Iran's Development, second book, report on women and development, Higher Institute of Education and Research, Management and Planning, prepared by: Higher Institute of Social Security Research, Tehran. (In Persian)
Committee on Economic, Social & Cultural Right, General Comment No. 16: The Equal right of men and women to the enjoyment of all economic, Social & cultural rights (art.3 of the International Covenant on economic, social & cultural rights), thirty- fourth session (2005).
Douglas, G. (2000). The Family, Gender and Social Security, In Social security Law in contaxt, edited by Nevill Harris, Oxford University Press.
Ghaffary, Gh. R. (2016). Dynamics of Development programs in Iran post Islamic Revolution. Quartetrly of Social studies and research in Iran, 5(1), 1-18. https://doi.org/10.22059/jisr.2016.58373 (In Persian)
Hemmati, M. (2014). Citizen Rights and the Second Generation of Human Rights. Tehran: Khorsandi Publications. (In Persian)
Heydari, F. (2018). The role and participation of women in sustainable development. Quarterly of the Protection of Women's Rights, 3(11), 99-115. (In Persian)
Hosseini, S. R., & Kazemi Najafabadi, M. (2018) foundations of Social Takafule in Islam. Journal of Marefat, 27(245), 23-35. (In Persian)
ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization adopted by the International Labour Conference at its Ninety-seventh Session, Geneva, 10 June 2008.
Iraqi, S. E., Shahabi, M., & Badini, H. (2007). An introduction to social security rights. Tehran: Higher Institute of Social Security Research. (In Persian)
Izanlou, M. (2008). Gender plan and social security rights (comparative study). Tehran: Higher Social Security Research Institute. (In Persian)
Kaabi, A. (2015). Analysis of the foundations of the Islamic Republic of Iran system based on the principles of the Constitution. Vol. 1. Tehran: Research Institute of Shoraye Negahban. (In Persian)
Kadkhodaee, A. A., & Abbasian, M. (2020). Theoretical Fundamentals of Economic Justice in the Light of Effectiveness in Constitutional Law of Islamic Republic of Iran. The Public Law Studies Quarterly the Faculty of Law and Political Science at the University of Tehran, 50(1), 1-21. https://doi.org/10.22059/jplsq.2019.130784.1096 (In Persian)
Khomeini, R. (1989). Sahifeh Noor. Vol. 6. Tehran: Imam Khomeini's Writings and Publishing Institute. (In Persian)
Maddax, R. L. (2000). International Encyclopedia of human rights; Freedoms; Abuses and Remedies. Washington D.C: C Q Press Division of congressional Quarterly.
Madioni-Dantiano, B. (2001). Insurance and social support. Translated by: I. Aliabadi. Tehran: Higher Institute of Social Security Research. (In Persian)
Malekzadeh, F. (2016). Women’s social and political rights. Tehran: Dadgostar. (In Persian)
Martin, E. A. (1999). Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.
Moinifar, H. (2011). Welfare states and family support policies, Tehran: Mizan Publications. (In Persian)
Naiemi, O., & Parto, H. R. (2013). Social security law in the Iranian contemprory legal system (3rd edition). Tehran: Publication of Jungle. (In Persian)
Naiemi, O., & Partow, H. R. (2014). Social security law with a focus on insurance domain. Tehran: Samt. (In Persian)
Outhwaite, W., & Bottomore, T. (2013). Dictionary of Twentieth-Century Social Thought. Translated by: H. Chavoushiyan. Tehran: Ney. (In Persian)
Rebecca, J. C. (1994). Womens International Human Rights, In Rebecca (ed) J. Cook, Human Rights of Women: National and International Prespective, Philadelphia: University of pensylvani press, P 10.
Reinhard (Hans-Joachim) (1986). The Spliting of Pension Credits in The Federal Republic of Germany and Canada,an Appropriate Way to Achieve Equality in Social Security Treatment for Men and Women?, In “Equality Treatment in social security”, ISSA, p 55.
Saed Vakil, A., & Askari, P. (2015). The Constitutional law in contemporary legal system (7th edition). Tehran: Majd Publications. (In Persian)
Safiri, Kh. (1998). Sociology of women's occupations. Tehran: Tebian Cultural Institute and Publications. (In Persian)
Sheid, N. (1998). Change the job description! The road will be paved for housewives' insurance. Journal of Women’s Rights, 5, 5-11. (In Persian)
Sotoudeh, H. (2000). Social Pathology. Tehran: Publication of Avaye Noor. (In Persian)
United Nation High Commissioner for Human Right, Building on Achivements: Women’s Human Rights Five years after Beijing,” May 2000.
Warai, S. J. (2006). The Foundations and Documents of the Constitution of the Islamic Republic according to the Legislator. Tehran: Publications of the Secretariat of the Majles of Khobrehgan Rahbari. (In Persian)