نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء،تهران، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

10.22059/jwdp.2023.350215.1008268

چکیده

قانون اساسی در راس هرم سلسله مراتب قوانین نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش‌های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می‌باشد. در نوشتار حاضر این پرسش مورد واکاوی قرار گرفته که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از چه امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت‌های ناشی از آن برخوردارند و قانون چه اولویت‌هایی را برای آن‌ها در نظر داشته است ؟پژوهش پیش رو مطالبات حقوق رفاهی در حوزه تامین اجتماعی بانوان جامعه ایران را به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی مورد بررسی قراردهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش‌های ملی – مذهبی، مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of women's welfare rights in the protective umbrella of the Constitution of the Islamic Republic of Iran with an emphasis on social security as a human right

نویسندگان [English]

  • Zainab esmati 1
  • Latifeh Hosseini 2
  • mohammad mahdi Hosseinmardi 3

1 Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic teaching, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The constitution at the top of the hierarchy of laws has played an influential role in explaining the human rights status of women in any society. the status of women's rights has been one of the concerns of the Islamic Republic of Iran since the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the very beginning, the role and position of women in advancing the lofty goals of society based on religious values was considered. Women's welfare rights are one of the topics discussed during the adoption of the Iranian constitution after the Islamic Revolution Therefore, the main purpose of this study is to investigate the position of women's welfare rights in the Islamic Republic of Iran's Constitution. In the present article, this research question has been investigated which according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, what are the welfare rights of women in terms of gender equality and opportunities and what are the priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution. by using an analytical approach and library resources. Support mechanisms to study the centrality of the optimal model of welfare rights and livelihood security for women. The results show that the four decades of experience of the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens of the society have social security in various fields women.The constitution at the top of the hierarchy of laws has played an influential role in explaining the human rights status of women in any society. the status of women's rights has been one of the concerns of the Islamic Republic of Iran since the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the very beginning, the role and position of women in advancing the lofty goals of society based on religious values was considered. Women's welfare rights are one of the topics discussed during the adoption of the Iranian constitution after the Islamic Revolution Therefore, the main purpose of this study is to investigate the position of women's welfare rights in the Islamic Republic of Iran's Constitution. In the present article, this research question has been investigated which according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, what are the welfare rights of women in terms of gender equality and opportunities and what are the priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution. by using an analytical approach and library resources. Support mechanisms to study the centrality of the optimal model of welfare rights and livelihood security for women. The results show that the four decades of experience of the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens of the society have social security in various fields women.priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution. by using an analytical approach and library resources. Support mechanisms to study the centrality of the optimal model of welfare rights and livelihood security for women. The results show that the four decades of experience of the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens of the society have social security in various fields women.society have social security in various fields women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Islamic Republic of Iran
  • Welfare Rights
  • Women
  • Social Security