نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

لباس‌پوشیدن و تهیۀ پوشش مناسب یکی از شاخص‌ها و برتری‌های انسان است. از آنجا که بانوان، نقشی اساسی در روابط مختلف هر جامعه ایفا می‌کنند و تمامی برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با عملکرد و پشتیبانی آنان به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید، انتخاب نوع پوشش آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که حجاب در دین اسلام و کشور ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و علاوه بر آن اثرات بسزای اقتصادی و فرهنگی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، این مطالعه با استفاده از داده‌های دورۀ زمانی 1369-1399 الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایدئال (ADIS) را برای چهار نوع کالای حجاب شامل چادر مشکی، چادر نخی، مانتو، روسری و شال در ایران با استفاده از روش پانل دیتا به‌صورت تک‌معادله‌ای و سیستمی برآورد می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به معیار خوبی برازش، قدرت توضیح‌دهندگی مدل سیستمی بیشتر از تک‌معادله‌ای است. درنهایت براساس نتایج، با افزایش درآمد مردم، تمایل آن‌ها به‌سوی کالای حجاب باکیفیت‌تر می‌رود که این موجب افزایش سهم مخارج کالاهای حجاب می‌شود. با مقایسۀ کشش‌ها در هردو برآورد می‌توان به این نتیجه رسید که سهم مخارج کالای روسری و مقنعه به تغییرات درآمد حساس‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Review of Hijab good with ADIS method

نویسندگان [English]

  • Atieh Honardoust 1
  • Saba Karim Abadi 2

1 Department of International Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Economic Sciences, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

Dressing and preparing suitable clothing is one of the indicators and superiority of humans. Since women play an essential role in the various relationships of every society, in other words, all social, cultural, political and economic programs will achieve the desired result with their performance and support; Therefore, choosing the type of their cover is of particular importance. Because hijab has a special place in the religion of Islam and Iran as an Islamic country, and in addition, it has significant economic and cultural effects on the social life of individuals. One of the ways to investigate the place of hijab in the society is to investigate the behavior of consumers. The utility function reflects the consumption behavior and preferences of consumers, and by using it, it becomes possible to analyze the individual's demand structure. In this regard, the analysis of the demand structure and household consumption pattern is very important for the goals of economic activists, so that the policy makers and planners use its results to predict the future situation and finally, by evaluating the past policies, it is the basis for detailed planning. It will be provided for them for favorable conditions in the future. On the other hand, producers and other market agents need to forecast demand in order to plan and design their production and sales, and demand elasticity is important for this reason.
In this study, using data from the period 1990 to 2020, the model of an almost ideal demand system for four types of hijab goods - black veil, cotton cloak, mantle, scarf and shawl - in Iran using the panel data method as a single equation and A system is estimated. The results of this study show that according to the criterion of good fit, the system model has a higher explanatory power.
Based on the single-equation estimation, the elasticity of cotton tent, black tent, coat, scarf and mask was equal to 6, 22.04, 18.25, and 25.62, respectively.
The estimation of the system model in terms of the significance of the coefficients is the same as the single-equation model. According to the system model, the income elasticity of the cotton tent, black tent, coat, scarf and mask is equal to 6.33, 17.56, 18.44, and 19.32, respectively. The elasticity and sign of the coefficients of Manto are substitutes for the black veil and the cotton veil and have a complementary relationship with the other hijab products mentioned in this research. The black chador has a complementary relationship with the cotton chador and the shawl and scarf.
Based on the obtained results, both the systematic estimate and the single-equation estimate have a positive income elasticity, which indicates that with the increase in people's income, they go for higher and higher-quality hijab goods, which causes an increase in the share of expenditure on goods. It becomes a veil. By comparing the elasticities in both estimations, it can be concluded that the share of expenditure on hijab, headscarves and masks is more sensitive to income changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almost Ideal Demand System
  • Panel Data
  • Hijab
  • Elastic
  • Islamic Model
Akbari, M. (1998). A new and scientific analysis of hijab in the present era. Tehran: Payam Atrat Publications.
Khosravi, H. (1991). A collection of cover and chastity articles. The second exhibition of recognition and dignity of women. P. 178.
Javadi Amoli, A. (2000). Thematic interpretation of the Holy Quran, Principles of ethics in the Qur’an. Vol. 10. Qom: Esra publishing center.
Layard, P. R. G., & Walters, A. A. (2007). Microeconomic theory. New York: McGraw-Hill.
Ranjbar, H. (2009). Analysis of dynamic consumption behavior of urban areas of the whole country and Isfahan province: Application of almost ideal demand device during the period 1979-2005. Journal of Business Research, 51, 99-103.
Islamic Development Organization. (1989). Hijab of freedom. Proceedings of the Women’s Conference. Tehran: Alameh Tabatabaei University.
Tabarsi, A. F. H, (1971). Al-Bayan Complex in the interpretation of the Qur’an. Vol. 14. Beyrout: Dar Al-Marefah.
Ameri, V., & Nahleh Gharavi Naeini, N. (2007). Exploring the meaning and concept of hijab. Women’s Strategic Studies Summer, 36, 113-137.
Azimiyan, M., & Beheshti, S. (2009). Investigating the philosophy and realm of hijab in Islam and its educational effects. Journal of Islamic Education, 8, 75-103.
Ghaemi, A. (1994). Women’s life in Islamic thought. Tehran: Amiri Publications.
Motahari, M. (1979). Hijab issue. Tehran: Sadra Publications.
Deaton, A. S., & J. Muellbur. (1980). An Almost Ideal Demand System. American Economic Review, 70(3), 26-30.
Hendry, D. F. (1986). Econometric Modeling with Cointegreted Variables: An overview. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48(3), 201-203. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1986.mp48003001.x