نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه ، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل و تبیین راه کارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزش تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. با اقتباس از متن همه مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 303 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد که پس از تجمیع کدهای مشابه با هم به 23 کد کاهش پیدا کرد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 10 مقولۀ اصلی مشخص شد. بر مبنای نتایج تحقیق مشخص شد که معیارهای انتخاب احراز پست‌های مدیریت درسازمان‌های ورزشی به دلایل فرهنگی و فردی منصفانه نیست. باید به صورت سلسله مراتبی و با شروع ازسطح میانی، با لوایحی که منتهی به قوانینی شود که حضور بانوان در حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی و از جمله فعالیت‌های ورزشی، برجسته‌تر گردد و بانوان در جایگاه‌ها و موقعیت‌های فعلی با نگرش به شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، انتخاب گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model and explaining ways to reduce gender inequality in Iran's sports management

نویسندگان [English]

  • marzieh movafagh 1
  • Rasool Nazari 2
  • Elham Moshkelgosha 3

1 Ph.D Student in Sports Management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of sport management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Physical Education Department, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to provide a model and explain ways to reduce gender inequality in Iran's sports management. In terms of philosophy, the current research is interpretive type, in terms of approach it is establishment type, in terms of strategy it is of foundational data theory type, in terms of research selection it is of qualitative research type and in terms of time period it is cross-sectional type and to collect its data from The interview tool is used. The statistical community of this research was made up of experts in the fields of sports management and educational sciences, psychology and political sciences, and managers and experts of the General Department of Physical Education. For sampling, the snowball sampling method was used and the sampling continued until the theoretical saturation limit was reached, so 15 interviews were conducted. To collect information, semi-structured interviews were used, and for data analysis, three overlapping processes of open coding, axial coding, and theoretical coding were used. By adapting the text of all the interviews in the open coding stage, 303 concepts or initial codes were identified, which were reduced to 23 codes after aggregating similar codes together. Then, in the axial coding stage, 10 main categories were determined by considering the semantic affinity of the identified concepts. Based on the results of the research, it was found that the selection criteria for management positions in sports organizations are not fair due to cultural and individual reasons. It should be hierarchically and starting from the middle level, with bills that lead to laws that make the presence of women in social and cultural fields, including sports activities, more prominent, and women are selected in the current positions and positions with an attitude of meritocracy and specialization. Also, the structural concepts in this field should be modified in order to change the attitudes towards women and their capabilities.

Considering the current situation, the first suggestion is to make it hierarchical and starting from the middle level, with bills that will lead to laws that will make the presence of women in social and cultural fields, including sports activities, more prominent and take better advantage of them. come The second suggestion also suggests that women should be selected in the current positions and positions with an attitude of meritocracy and specialization, and women should gain the trust of the society with their successful performance. It should be noted that this research has faced limitations. It should be considered in generalizing the results. The first limitation is that this research has only covered the views of the participants in the research, i.e. experts in the fields of sports management and educational sciences, psychology and political sciences, and managers and experts of the General Directorate of Physical Education, so their opinions can be generalized to Not all the beneficiaries of sports are women. On the other hand, in this research, due to the qualitative nature of the research, it was not possible to determine which of the determinants play the greatest role in explaining the methods of reducing gender inequality in Iran's sports management, and how much their role is. Therefore, future researchers are suggested to examine the views of all the beneficiaries of women's sports regarding the issue of reducing gender inequality in their sports management and by presenting a comparative study of their differences and similarities, their opinions to study Also, future researchers are suggested to determine which of the factors is more important and preferable in future planning and allocation of resources by conducting a quantitative study while verifying qualitative structures using multi-criteria decision-making studies. Pay more attention to them.

The general conclusion derived from the most important suggestions was that the explanation of the ways to reduce gender inequality in Iran's sports management is the basis of gender equality in sports, the existence of equal opportunities for women and men in the sports environment, equal access to sports opportunities, close relationship with They have equal presence in important departments, especially in decision-making mechanisms. In today's society, women have managed to get more education, but there is a problem why they have not received the same opportunities for career advancement as their male counterparts, and there is concern to conduct research due to the almost equal population of women compared to men and also the interest This research is due to the neglected capabilities of women in the management and development of sports, and the subject to be considered is why women have not been able to achieve their rightful position in management positions in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports management
  • gender inequality
  • inequality