نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکدۀ فرهنگی و علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

3 استاد گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

توسعۀ اجتماعی، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزش‌گذاری حکومت‌ها برای نقش‌دادن جوامع برای حضور اثرگذار در جامعه به‌خصوص برای زنان جامعه است که این موضوع با مطالعۀ موردی دولت نبی اکرم (ص) به‌عنوان مسئلۀ اصلی توجه قرار گرفته است. در عصری که اسلام ظهور کرد، تقریباً زنان تمام جوامع از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند و حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند. اما اسلام و نبی اکرم به بازیابی اعتبار حقیقی آنان توجه فوق‌العاده‌ای کرد. توجهی که فضای اجتماعی و فرهنگی آن روز برنمی‌تافت. هدف پژوهش، بررسی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های پیامبر اسلام در دولت خود برای توسعۀ اجتماعی زنان است؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که سیاست‌های رسول‌الله (ص) برای توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان در دولت نبوی چه بوده است که با روش توصیفی، تحلیل تاریخی و فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای به آن پاسخ داده شده است. براین‌اساس پیامبر بزرگوار اسلام با مبارزه با طرز تفکر و نظریۀ غالب برتری جنسیتی مرد نسبت به زن، طرد فرهنگ خشونت رفتاری با زنان و توجه به تکریم شخصیت آنان، اهتمام و تشویق به علم‌آموزی و توجه به توانمندی فکری زنان، حمایت از زنان در مقابل آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌سازی حضور مؤثر زنان در امور اجتماعی و اقتصادی موجب توسعۀ اجتماعی ایشان در دولت خویش می‌شود. این فرایند مستلزم یک چرخش مفهومی و تغییر بنیادی است که برمبنای آن، توسعه به‌عنوان تعالی تعریف می‌شود و جایگاه زن از موقعیتی پیرامونی به مکانتی محوری ارتقا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rereading the concept of social development in the prophetic policy system based on the position of women in Medina

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Najafi 1
  • Mohammed Hussain Davani Ragby 2
  • Mohammad Sepehri 3

1 PhD student in the Department of History, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Islamic Revolution Studies, Faculty of Culture and Social Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

3 Full Professor, Department of History, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social Development is the most important indicators of the government's valuation to give the society a role to be effective in the society, especially for the women of the society This issue has been considered as the main issue with the case study of the Prophet's government. At the time when Islam appeared, almost women of all societies did not have a proper status and were deprived of even the most basic human rights. But Islam and the Holy Prophet (peace be upon him) paid great attention to restoring their true credibility. The attention that the social and cultural atmosphere of that day did not receive. The purpose of the research is to investigate the actions and policies of the Prophet of Islam in his government for the social development of women.
Therefore, the main question of the article is, what were the policies of the Prophet (peace be upon him) to develop the social position of women in the Prophetic government? which has been answered by descriptive-historical analysis method and taking samples from library sources. On this basis, the noble Prophet of Islam, by fighting against the dominant way of thinking and the theory of male gender superiority over women, rejecting the culture of behavioral violence against women and paying attention to honoring their personality, Attention and encouragement to learning science and paying attention to the intellectual ability of women, Supporting women against social harm And the establishment of the effective presence of women in social and economic affairs will lead to their social development in their government. This process requires a conceptual revolution and fundamental change based on which development is defined as excellence and the woman's position is promoted from a peripheral position to a central position.
This process is also completed in the light of understanding the concept of prophetic justice on the one hand and the concept of responsibility of believers towards others. In this context, the development starts from the individual and the primary social unit in which the individual is placed, and is established in the society on this basis. Al-Bit is formed in this process, in the space of cooperation. Therefore, the woman is placed in a structure based on cooperation and in the field of prophetic policymaking, the equal weight of men is defined in the path of social development. From the results of this new definition and reinterpretation, the presence and activity of women in various social and political events of the Muslim community, such as: emigration, pledge of allegiance, Hajj, the order of the famous and the prohibition of discrediting and criticizing the rulers of the government, participation in wars, consultation and consultation in government affairs, etc... is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prophetic government
  • prophetic political system. Medina women
  • Social development of women
The Holy Qur’an (In Arabic, with Persian translation).
Ahmad bin Hanbal (2011). Fazaell al-Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Research and notes of S. A. b. Tabatabai, Qom: Daltaqsir. (In Arabic)
Ahmad bin Hanbal, Masnad Ahmad bin Hanbal, Beirut: Dar al-Jalil. (In Arabic)
Alai Rahmani, F. (1990). Women from the perspective of Nahj al-Balagheh. Tehran: Publishing Center of Islamic Propaganda Organization. (In Persian)
Al-Asal, Ib. (2008). Al-Tanmiye fi Islam Mafahim Manaheg va Tatbighat. Beirut: Al-Jaamiyyah Institute for Education and Publishing. (In Arabic)
Al-Bukhari, A. (1980). Sahih al-Bukhari (Al Jame al-Bukhari). Istanbul: Muhammad Zendi Affandi Press. (In Arabic)
Al-Hurr al-Aamili, M. (1982). Wasa'il al-Shia or (Tafsil wasayil alshiyeat 'iilaa tahsil masayil alsharieati). Beirut: Al-Al-Bayt Lahiya Al-Terath Al-Arabic. (In Arabic)
Amin, S. M. (2011). Ayan al-Shia. Beirut: Dar al-Ta'arf Lelmatboat. (In Arabic)
Ansari, M. (2004). Secrets of the Mubaheleh. Qom: Dalil Ma Publications. (In Persian)
Asghalani, A. (1994). Al-Esabe fi Ma'arefate al-Sahabe. Investigation: Adel Ahmed Abd Al-Mowgoud and Ali Muhammad Moawaz, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah. (In Arabic)
Balazari, A. (1988). Fatuh al-Baldan. Translated by Mohammad Tawakkel, Tehran: Agbar Publishing. (In Arabic)
Beizun, L. (2004). Women in Islam. Nahj al-Balagheh Specialized Quarterly, 9-10, 34-65. (In Persian)
Belazari, A. (1996). Ansab al-Ashraf. Research: Mohammad Baqir al-Mahmoudi. Beirut: Al-A'alami Institute for the Press. (In Arabic)
Fahim Kermani, M. (1995). A woman's face in the mirror of Islam and Quran. Tehran: Farhang Islamic Publishing House. (In Persian)
Fatahizadeh, F. (2011). Women in Islamic History and Thought. Qom: Bostan Kitab Institute. (In Persian)
Gunon, R. (2010). Quantitative rule and signs of the end of time. Translated by A. M. Kardan. Tehran: Academic Publishing Center. (In Persian)
Hekmat, F. (2009). The face of women in Islam and Iranian women in today's Shiism. Nezhin Quarterly, 174, 28-31. http://dx.doi.org/.13.2.11 (In Persian)
Ibn Asaker, A. (1966). Ta'aricke Medina Damascus. Researched by: A. Shiri. Beirut: Dar al-Fekr. (In Arabic)
Ibn Athir, A. (1966). Al-Kaeal fi al-Tarikh. Beirut: Dar Sader. (In Arabic)
Ibn Athir, A. (1988). Asdalghabah Fi Maarefate al-Sahabah. Beirut: Dar al-Fekr. (In Arabic)
Ibn Hisham (1996). Sirah al-Nabaviyyah. Translated by: S. H. Rasouli. Tehran: Kitabchi Publications. (In Arabic)
Ibn Kathir Damascus, I. (1932). Al-Bedaye va Al-Nehaye. Cairo. (In Arabic)
Jalali, S. (2004). Muslim woman; Screen sitting or social presence. Tehran: Alzahra University. (In Persian)
Jan Ahmadi, F., & Hashemi, R. (2018). Sociological approaches of women's social roles in the institutions of Madinah al-Nabi at the beginning of Islam. Historical Sociology, 11(1), 45-64. (In Persian)
Jesus Bak, A. (2004). History of Hospitals in Islam. Translated by N. Kasai. Tehran: Elmi Farhangi. (In Persian)
Kahaleh, O. (1982). Al-Aalam Fi Aalemi AL-Arab Va AL-Islam. Beirut: Al-Resalah Publishing Institute. (In Arabic)
Khademian, F. (2011). The effects of the role's women in the wars of the Prophet of Islam until the end of the rashedin caliphs. Master's Thesis. Shahrood: Shahrood Islamic Azad University, Faculty of Humanities. (In Persian)
Khamenei, S. M. (1989). Women's Rights. Tehran: Tek Publishing. (In Persian)
Madani Deh Khawarghani, S. B. (2014). The role of women in the early wars of Islam (until the beginning of the Umayyads). Qom: Bostan Kitab Institute. (In Persian)
Majlesi, M. B. (1995). Bihar Al-Anwar. Tehran: Islamic Bookstore. (In Arabic)
Mohammadzadeh, M. (2016). Women of the Infallible Imams (peace on him) and Women with the Infallible Imams (peace on him). Tehran: Amir Kabir. (In Persian)
Montazer al-Qaim, A. (2016). History of Islam until the 40th year of Hijri. Isfahan: Isfahan University Press. (In Persian)
Mouttaghi Hendi, A. (1988). Kanz al-Amal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal. Beirut: Al-Resalah Publishing Institute. (In Arabic)
Nemati, M. A., Shahidani, Sh., Sawaqib, J., & Shahrokhi, S. A. (2021). Investigating the social status of Safavid era painters from the perspective of historical texts (1148-907 AH). Historical Sociology Quarterly, 13(2), 301-349. (In Persian)
Nishaburi, M. (1980). Sahih al-Muslam. by Mohammad Fouad Abdulbaghi, Istanbul: Dar AL-teba'ee Al-Amere. (In Arabic)
Nouri Hamdani, H. (2003). The position of women in Islam. Qom: Mahdi Mououd Publications. (In Persian)
Nouri, M. H (1987). Mustardak Al-Vasayel. Qom: Al-Al-Bait Al-Ehya'e Al-Tarath International Publications. (In Arabic)
Ondolusi, Y. (1991). Al-Estiaab fi Ma'arefate al-Sahabe. Research: Ati Mohammad Al-Bajawi, Beirut: Dar al-Jeel. (In Arabic)
Reisman, L., & Angita, M. (2013). Sociology of strata and social barbarism. Translated by: M. Qolipour. Tehran: Dzadak. (In Persian)
Rezai, Gh. A. (1999). Women in Arab Ignorance. Tehran University Faculty of Literature and Humanities Journal, 113-126. (In Persian)
Sadouq, M. (1983). Man Layahzarahol Al-Faqih (2nd Edition). Qom: Islamic Publications of the Qom Theological Seminary Society. (In Persian)
Sajestani, S. (No date). Sunan Abi Dawood. By: M. Mohinuddin Abdul Hamid. Cairo: Dar Ihya Sunnah al-Nabiyyah. (In Arabic)
Salimi, B., & Karimkhani, A. (2016). The position and role of the wives of the Messenger of God in the political and cultural developments of early Islam with an emphasis on the hadiths of the Fariqin. Tehran: Second International Congress of Islamic Sciences. Human Sciences. (In Persian)
Samani, S. M. (2008). Consultation and advisors in the tradition and life of the Peshwayans, Tehran: Research Institute of Islamic Sciences and Culture. (In Persian)
Shafii Qomi, H. (2003). Earth Angels or Sample Women. Rasht: Dehsara Publications. (In Persian)
Shirkhani, A. (2011). Allegiance in Shia political jurisprudence. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
Soltani, M. A. (2011). The image of a woman in Al-Mizan. Bayenat Quarterly, 9(24), 157-187. (In Persian)
Tabarani, S. (No date). Al-Mu'jam Al-Kabir. Edited by: Hamdi Abdul Majid al-Salfi. Cairo: Al-Taimiyyah School. (In Arabic)
Tabari, M. (1994). Jame al-Bayan An Ta'avil Aaye al-Qur'an. Research by Sedghi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr. (In Arabic)
Tabari, M. (2003). Tabari's Ta'arick. Translated by: A. Payandeh. Tehran: Asatir Publishing House. (In Persian)
Tabarsi, F. (1987). Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Marafa. (In Arabic)
Waghedi, M. (1989). Tabaqat Al-Kobra. Researched by: M. A. Q. Atta. Beirut: Dar al-kotab Al-Alamiya. (In Arabic)
Waghedi, M. (1990). Al-Maghazi. Translated by: M. Mahdavi Damghani. Tehran: Academic Publishing Center. (In Persian)
Zamani Mahboob, H., & Furqani, Q., & Yousefian, N. (2011). The political and social role of women in the history of Islam. Qom: Research Institute of Islamic Sciences of Imam Sadiq (peace on him). (In Persian)
Zarkali, Kh. (2017). Al-Alam. Beirut: Dar al-Alam Lalmaine. (In Arabic)