مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی

سردبیر


دکتر یحیی بوذری نژاد دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم قاضی نژاد دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا صادقی فسائی استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده لطفیان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی بهرامی احسان استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نگینه خان شیر محمد اوا ارسالنونا استاد دانشکده علوم اجتماعی ، گروه فلسفه و مبانی معرفت، دانشگاه ملی ازبکستان، تاشکند، ازبکستان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ذکری جمیل محمد حسین استاد دانشکده علوم اجتماعی گروه مردم شناسی دانشگاه مستنصریه عراق، بغداد، عراق

مردم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی استاد دانشکده باستان شناسی، گروه باستان شناسی و زبان های باستانی غرب آسیا، دانشگاه ماینس آلمان، ماینس، آلمان

باستان شناسی و زبان‌های باستانی غرب آسیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نعمة دهش فرحان خلوی الطائی استاد دانشکده زبان ها، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

زبان و ادبیات عرب

مدیر اجرایی


دکتر عطیه هنردوست دکتری اقتصاد بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم اقتصادی

ویراستار انگلیسی


دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان، مرکز زنان و خانواده، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالعات زنان

ویراستار ادبی نشریه


دکتر احسان عظیمی دکتری ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ادبیات فارسی