مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشگاه تهران

مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی

سردبیر


دکتر یحیی بوذری نژاد دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم قاضی نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

علوم اجتماعی

 • ghazinejad_myahoo.com
 • 02188058491

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا صادقی فسائی دانشیار دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده لطفیان استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • slotfianut.ac.ir
 • 02161112532

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی بهرامی احسان استاد دانشگاه تهران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نگینه خان شیر محمد اوا ارسالنونا استاد دانشگاه ملی ازبکستان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ذکری جمیل محمد حسین استاد دانشگاه مستنصریه عراق

مردم شناسی

 • sabauhegmail.com
 • +964 (790) 247 8927
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی استاد دانشگاه ماینس آلمان

باستان شناسی و زبان‌های باستانی غرب آسیا

 • mofidiuni-mainz.de
 • 06131 – 39 38332
 • h-index: 2

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نعمة دهش فرحان خلوی الطائی استاد دانشگاه بغداد

زبان و ادبیات عرب

 • namaa.dircoedu.uobaghdad.edu.iq
 • +96– 71170700077
 • h-index: 1

دبیر اجرایی


دکتر عطیه هنردوست دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

ویراستار انگلیسی


دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیات علمی مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران

مطالعات زنان

ویراستار ادبی نشریه


دکتر احسان عظیمی دانشگاه تهران

ادبیات فارسی