Ayk Sbihat یک وکیل حقوق بشر فلسطینی است که به بازماندگان خشونت، کمک های قانونی می دهد. او در سال ۲۰۱۶، از طریق صندوق برابری جنسیت (FGE) زنان سازمان ملل متحد (UN Women) برای کمک به کارگران زن در جنین، یک شهر شمالی در کرانه غربی، سفر کاری خود را برای ا 


من یک وکیل داوطلب برای واحد مصالحه و انطباق قانون، در مرکز توسعه و مطالعات کانانیات (Kannanyat) هستم که برای محافظت از حقوق کار زنان و حل مناقشات در محل کار آن ها، فعالیت می کنم. شرایط کار در اینجا خیلی خوب نیست - بسیاری از کارگران زن در بخش خصوصی حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی کنند و اغلب مجبور به اضافه کاری می شوند و گاهی اوقات در آخر هفته، حتی بدون پرداخت اضافه کارشان از محیط کار خارج می شوند. اگر آزار و اذیت جنسی در محل کار اتفاق بیافتد، زنان ساکت می مانند، زیرا این یک تابوی فرهنگی است که نباید در مورد چنین تجربیاتی صحبت کنند. در برخی از محیط های کاری، هیچ حمام فردی برای زنان وجود ندارد! و این در حالیست که سلامت و ایمنی زنان در خطر است، بسیاری از شرکت های خصوصی، بخش بیمه های پزشکی را برای کارکنان خود پوشش نمی دهند. اگر زنان شکایت کنند، آنها شغل خود را از دست خواهند داد، و به آسانی جایگزینی برای آنها پیدا می شود و در وضعیت اقتصادی کنونی، آن ها نمی خواهند این مخاطره را تجربه کنند.

بسیاری از این بی عدالتی ها اتفاق می افتد، زیرا اکثر زنان از حقوق کاریشان آگاهی ندارند و نتیجتا، حقوق آنها نقض می شود. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار فلسطین، همه شرکت ها موظف به نصب موارد قانونی حقوق کارگران زن بر روی دیوارهای شرکت می باشند، اما این امر به ندرت اتفاق می افتد. به عنوان بخشی از کارم با واحدهای کارگری، من اغلب از شرکت های خصوصی بازدید می کنم تا آگاهی از حقوق زنان را افزایش دهم. این امر در برخی از کسب و کارهایی که من با آنها مواجه شدم، خیلی آسان نیست، چرا که صاحبان بسیاری از شرکت ها، حتی اجازه نمی دهند، کارمندان زن با من ارتباط برقرار کنند.

این واقعیت که سازمان های دولتی مجاز به بازرسی از شرکت های خصوصی برای اطمینان از انطباق با قانون کار باشند، کمک خاصی به زنان نمی کند. تنها دو بازرس برای ۱۰ هزار شرکت خصوصی در جنین وجود دارد. ضمن تاکید بر این مسئله که حتی این دو نفر به دلیل عدم دسترسی به وسایل نقلیه، نمی توانند به طور منظم بازدیدهای دوره ای داشته باشند. واحد ما در طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با دولت، درخصوص بازرسی های دوره ای از شرکت های خصوصی در شهر جنین، همکاری کرد. در طی این بازدید ها، با فراهم کردن وسایل نقلیه و همچنین همراهی بازرسان در بازدیدها، به کارفرمایان در مورد تعهداتشان یاد آوری می کردیم و کتابچه ای درباره حقوق کارگران زن توزیع و تلاش می کردیم که کارگران زن را در مورد حقوق کار و اینکه چگونه واحد حقوقی ما می تواند در صورت نقض حقوقشان به آنها کمک کند، آگاهی های کافی می دادیم. مواردی را عنوان می کردیم که کارفرمایان نیز شروع به اعتماد کردن به ما کردند و به ما گوش می دادند تا شرایط کار برای کارفرما و کارگر بهبود پیدا کند.

اخیرا یک زن به واحد حقوقی ما، درخواست کمک ارائه کرد. او کار خود را ترک کرده بود اما منافع حاصل از پایان خدمت را دریافت نکرده بود. واحد حوقی ما، ملاقاتی را با کارفرما ایجاد کرد که قبلا این کارفرما با واحد حقوقیمان، نیز آشنا بود. او موافقت کرد که تمام حقوق این زن را بپردازد. پرونده به راحتی حل شد زیرا کارمند و کارفرما از حقوق کارگران زن، آگاه بودند. این پرونده برای هر دو طرف، بازی برد-برد بود زیرا آنها در فرایندهای قانونی، نه وقتی تلف کرده و نه پولی هدر دادند و یک پیروزی نیز برای واحد حقوقی ما محسوب شد. این گونه پرونده های سخت، موفقیتی برای واحد ما محسوب می شود.

Ayk Sbaihat، ۳۲ ساله، وکیل داوطلب در واحد مصالحه و انطباق قانون، در مرکز توسعه و مطالعات کانانیات (Kannanyat) در جنین فلسطین است. واحد مصالحه و انطباق قانون، بخشی از یک پروژه دو ساله توسط صندوق برابری جنسیت (FGE) زنان سازمان ملل متحد (UN Women) است و توسط یک سازمان محلی، انجمن مدرسه مادران اجرا می شود. هدف از این پروژه، حمایت از دستورکار مناسب برای کارگران زن در شرکت های خصوصی در فلسطین است. واحد مصالحه و انطباق قانون، به طور گسترده در افزایش آگاهی در مورد حقوق کار و حل منازعات در محل کار، به منظور تحقق هدف شماره ۸ سند توسعه پایدار که به پایداری، رشد اقتصادی جامع و پایدار، اشتغال کامل و کارآمد و کار مناسب برای همه، و همچنین هدف شماره ۵ سند توسعه پایدار (SDG ۵) مبنی بر دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران، تلاش خواهد کرد.

ترجمه: روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده