رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: ۷۰ درصد خدمات مورد ارائه در اورژانس اجتماعی به طور ویژه به کودکان اختصاص دارد. 


رضا جعفری اظهار کرد: در حالی که ۷۰ درصد خدمات مورد ارائه در اورژانس اجتماعی کشور به کودکان اختصاص دارد، تنها ۲ و نیم درصد تماس های برقرار شده با این سازمان، به موارد کودک آزاری مربوط می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه هنوز بسیاری از مردم با اورژانس اجتماعی و خدماتی که ارائه می دهد، آشنا نیستند و این موضوع به محدودیت منابع و امکانات سازمان بهزیستی برای تبلیغ و معرفی این مراکز به مردم باز می گردد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی از هر یک هزار کودک ۱۵ تن در معرض خشونت و بدرفتاری قرار دارد و از هر ۱۰ هزار کودکی که مورد کودک آزاری واقع می شود، تنها ۴۰ تا ۴۵ مورد آن به مراجع ذیربط گزارش داده می شود.

جعفری تاکید کرد: اورژانس اجتماعی مسئولیت حمایت و توانمندسازی افرادی را بر عهده دارد که در معرض انواع خشونت قرار دارند و در این میان موضوع کودکان در معرض خشونت و مرتفع ساختن مشکلات آن ها جزو اولویت های مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور به حساب می آید.

افزوده شدن ۱۵۰ واحد به اورژانس اجتماعی در سال ۹۶

رئیس اورژانس اجتماعی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور با رویکرد حمایت و توانمندسازی افراد در معرض خشونت و آسیب به گروه های مختلف چون کودکان، زنان، سالمندان و سایر اقشار در معرض آسیب مشغول به فعالیت هستند و ۱۵۰ واحد این مراکز در سال ۹۶ به اورژانس اجتماعی اضافه شده است.

وی تصریح کرد: خواه ناخواه موارد ورودی به اورژانس اجتماعی و افراد نیازمند بهره مندی از خدمات این مراکز با گسترش نوع و میزان آسیب ها بیشتر می شود و در این میان باید برای کاهش آسیب ها شرح وظایف سایر دستگاه ها را مشخص کنیم.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: وظیفه ما در اورژانس اجتماعی پیشگیری نیست و همانطور که گفته شد در حوزه اورژانس اجتماعی از افراد در معرض در معرض خشونت و آسیب حمایت می شود و موضوع مسئولیت گریزی نه تنها در سطح نهادهای دولتی و حکومتی بلکه باید در سطح جامعه و میان سایر افراد مورد توجه قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: ضرورت تقویت "مسئولیت اجتماعی" در میان سایر گروه های فعال در جامعه امری اجتناب ناپذیر است و مردم باید در مواجهه با انواع خشونت ها چه در موارد کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و سایر خشونت ها و آسیب ها با سامانه ۱۲۳ تماس گرفته و موارد را جهت حمایت فرد مورد آسیب واقع شده به عوامل اورژانس اجتماعی گزارش بدهند.