ششمین نشست شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  با حضور معصومه ابتکار، خانم ها سیاوشی و سلحشوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضا حقوقدان و دانشگاهی و حوزوی این شورا روز چهارشنبه تشکیل شد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این جلسه با اشاره به اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده که با ریاست رییس جمهور در اسفند ماه گذشته تشکیل گفت: خوشبختانه کارگروه هاى تخصصى معاونت به عنوان زیر مجموعه  ستاد ملی زن و خانواده  به ریاست رییس جمهور مورد تصویب قرار گرفت و از این می توانند با قدرت بیشترى در حل مسائل و مشکلات بانوان فعالیت کنند.

 وی همچنین بر لزوم ارائه برنامه از سوى شورا به معاونت برنامه ریزى و هماهنگى تاکید کرد.               

در این جلسه پس از بحث و بررسی دستور کار، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

موارد تبعیض علیه زنان در قوانین موضوعه که در شوراى مذکور از بدو تشکیل در آذر ماه گذشته شناسایى و جهت بازخوانى، اولویت بندى شده بود، برای تهیه پیش نویس پیشنهادى لایحه اصلاحیه به کمیته هاى فرعى شورا ارجاع شد.

مقرر شد کمیته هاى بررسى طلاق، تابعیت، ارث زوجه، سن بلوغ دختران و دیه نیز پیش نویس لایحه اصلاحى پیشنهادى را ظرف دو ماه با متن تحقیقی و توجیهى به شوراى مشورتى فقهى، حقوقى تحویل دهند.          

موضوع بررسى تفاضل دیه زن به عنوان دستور اصلى مورد بازخوانى و بحث و بررسى قرار گرفت و به کمیته بررسى دیه جهت تحقیق و بررسى و تهیه پیش نویس پیشنهادى لایحه اصلاحى با ارائه توجیه اصلاح مواد مربوطه ارجاع شد.

 در خاتمه اشرف گرامى زادگان مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، گزارشى از وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در مقابله با خشونت که مراحل پایانى خود را در قوه قضاییه مى گذراند، ارائه کرد.