جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه «توانمند سازی زنان، حمایت از کودکان و تاب آوری خانواده» یک یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. 


این یادداشت تفاهم همکاری که روز دوشنبه به امضای دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «یوهانا سوسانا یمبیسه» وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی رسید، به منظور توسعه و گسترش همکاری ها در زمینه توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان و تاب آوری خانواده بر اساس برابری، احترام و نفع متقابل می باشد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی این یادداشت تفاهم همکاری را در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور بر اساس برابری، احترام و منافع  متقابل به امضا رساندند.

این تفاهم نامه با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های فی مابین در زمینه توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان و تاب آوری خانواده و در حوزه های مختلفی همچون گسترش و توسعه نقش و مشارکت زنان در سیاست ها و فرآیند تصمیم گیری، حمایت از زنان و کودکان در برابر هر نوع خشونت علیه آنان، گسترش و توسعه نقش مشارکت زنان در تجارت و توسعه فناوری به ویژه در زمینه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان برای رفاه زنان و خانواده و تبادل تجربیات و بهترین عملکردها در موضوعات زنان و کودکان شامل اطلاعات آموزشی و فرصت‌های توسعه قابلیت ها در دو طرف، منعقد شده است.

دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «یوهانا سوسانا یمبیسه» وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی پس از امضای این یادداشت تفاهم در نشستی مشترک با حضور مسوولان دو کشور در حوزه زنان و خانواده در راستای توسعه و گسترش مناسبات و همکاری‌های متقابل در حوزه زنان، کودکان و خانواده با یکدیگر تبادل نظر کردند.

‌‌این یادداشت تفاهم به مدت دو سال اجرایی خواهد شد و برای همین مدت نیز قابل تمدید است.

اکنون نیمی از جمعیت ٨٠ میلیون نفری ایران را بانوان تشکیل می دهند و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای گسترش همکاری ها با دیگر کشورها و تبادل تجربیات آنها در بخش های مختلف حوزه زنان و خانواده تفاهمنامه همکاری امضا می کند.