به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ در پی دریافت سوالات جمعی از کاربران و شهروندان محترم، روابط عمومی این معاونت اقدام به انتشار پاسخ برخی سوالات به شرح زیرنموده است:

 1. زنان سرپرست خانواده( مطلقه) چگونه می توانند یارانه فرزند تحت تکفل خود را دریافت کنند؟
 • ماده ۹ آیین­ نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ­ها  مورخ  ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ که مقرر می­ دارد: « در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار( مثل زندگی خارج کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه­ روزی نگهداری می­ شوند و فاقد سرپرست هستند، کمک­های موضوع این آیین­ نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد»؛
 • بند ۹ دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین­ نامه اجرائی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ­ها ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱  که اشعار می ­دارد: « در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست، مادرخانواده است ....»؛
 • بند ۶ دستور العمل فوق­الذکر « تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رای قطعی مراجع قضایی، قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه ­ها خواهد بود»؛
 • بند ۵  اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین­ نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ­ها مصوبه سازمان هدفمندی یارانه ­های کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ که اشعار می­ دارد: « در مواردی که وفق حکم دادگاه یا رضایت طرفین یا عدم حضور پدر یا خروج طفل از سن حضانت ( ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) حضانت فرزند یا فرزندان به مادر سپرده شده یا می ­شود یا مادر عملاً سرپرستی و نگهداری آنها را عهده دار گردد یارانه­ های نقدی آنان بر اساس درخواست کتبی مادر به حساب وی واریز خواهد شد. مدارک مورد نیاز حسب مورد:
 • الف- تصویر حکم صادره از دادگاه؛
 • ب- سند رسمی یا عادی حاکی از تراضی طرفین؛
 • ج- تصویر مصدق شناسنامه فرزند به همراه استشهادیه محلی که به تأیید شوراهای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد مبنی بر این که فرزند با مادر زندگی می­ کند؛
 • د- استشهادیه محلی که به تأیید شوراهای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد مبنی بر عدم حضور پدر در غیر از موارد موضوع بندهای ۱ و ۴ دستورالعمل»؛

 

با در دست داشتن مدارک مندرج در بند ۵ فوق به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نمایند و سایر مراحل جداسازی و تشکیل خانوار جدید را طی نمایند.

 

 1. آن معاونت محترم برای زنان شاغل سرپرست خانواده ( مطلقه) که درآمدشان کفاف هزینه های جاری زندگی و نگهداری فرزند را نمی دهد چه تسهیلات یا امتیازی ارائه می دهد؟

 

 • قبل از پاسخ به این سوال لازم است نسبت به ماموریتها و جایگاه این معاونت در دستگاه حاکمیتی توضیح داده شود.  این معاونت یک دستگاه ستادی است و هیچگونه سازو کار اجرایی نداشته و اقدامات اجرایی معطوف به حمایتهای اجتماعی از زنان سرپرست خانوار ذیل ماموریتهای دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تعریف شده است که فعالیتهای این دستگاهها هم ناظر بر افرادی است که یا تحت پوشش می باشند و یا به صورت موردی به آنها کمک می شود. اما در خصوص زنان سرپرست خانوار شاغل ، لازم است که در سیستم حقوق و دستمزد یا یارانه های دریافتی این افراد تغییری ایجاد شده و تمهیداتی از این حیث برای ایشان در نظر گرفته شود . با توجه به این که این اقدام نیاز به انجام اقدامات قانونی داشته و مستلزم ارائه طرح یا لایحه می باشد، معاونت در این زمینه برنامه هایی را در طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیش بینی کرده و موضوع زنان سرپرست خانوار شاغل و نیازمندی های مادی ، فرهنگی و بهداشتی این گروه از زنان نیز با تاکید بر مسئولیت های کارفرما یا دستگاهی که فرد در آن اشتغال دارد ، دیده شده است که فرایند بررسی و اجرایی سازی این طرح هم اکنون در جریان است.