گزارش اجمالی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی مبتنی بر اشتغال بیکاری در زنان بر مبنای طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۷ بر مبنای نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سامانه مرکز آمار ایران برای بهار ۹۷ ، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱/۴۱ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده، یعنی در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفته اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار ۱۳۹۶)، ۵/. درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۱/۳۶ درصد از جمعیت در سن کار

(۱۰ساله و بیشتر) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری در زنان در بهار ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال

نرخ مشارکت اقتصادی از ۴/۱۶ به ۸/۱۶ رسیده است (۴/۰ درصد افزایش)

ترخ اشتغال در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از ۰/۱۳ به ۵/۱۳ درصد رسیده است ( ۵/. درصد افزایش)

نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از ۸/۲۰ به ۲/۱۹ درصد رسیده است ( ۶/۱ درصد کاهش)

نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۹/۲۰ درصد به ۲/۱۹ درصد رسیده است ( ۶/۱ درصد کاهش)

نرخ بیکاری در دختران جوان ۱۵-۲۴ ساله از ۴۴ درصد به ۴/۴۱ درصد رسیده است ( ۶/۲ درصد کاهش)

نرخ بیکاری در دختران جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله از ۶/۴۴ درصد به ۸/۳۹ درصد رسیده است ( ۸/۴ درصد کاهش)

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در دختران دارای تحصیلات عالی از ۸/۳۲ به ۶/۲۸ درصد رسیده است.(۲/۴ درصد کاهش )

نرخ اشتغال در بخش کشاورزی از ۹/۲۱ درصد به ۲/۲۳درصد رسیده است ( ۳/۱ درصد افزایش)

نرخ اشتغال در بخش خدمات از ۳/۵۱ به ۴/۵۲ درصد رسیده است (۱/۱ درصد افزایش)

نرخ اشتغال در بخش صنعت از ۴/۲۵ به ۷/۲۵ رسیده است ( ۳/۰ افزایش)

اشتغال ناقص از ۱/۵ درصد به ۷/۵ درصد رسیده است ( ۶/۰ درصد افزایش)

سهم شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر ۱ز ۱/۱۶ به ۴/۱۳ درصد رسیده است ( ۷/۲ درصد کاهش)

سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ التحصیل عالی از کل بیکاران از ۲/۶۴ به ۱/۶۳ رسیده است ( ۳/۱ درصد کاهش)

سهم جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر فارغ التحصیل عالی از کل شاغلان از ۸/۳۴ به ۵/۳۷ درصد رسیده است (۷/۲ درصد افزایش)

چنان که دریافته های فوق ملاحظه می شود، در تمامی شاخص‌های مرتبط با اشتغال در جمعیت زنان و در بازه های سنی مختلف ، نسبت به فصل بهار در سال ۱۳۹۶ افزایش به چشم می خورد.

همچنین در شاخص‌های ناظر بر نرخ بیکاری در بازه های سنی مختلف نیز کاهش وجود داشته است.

در سه بخش اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی ) نیز در دو بخش صنعت و خدمات افزایش نرخ اشتغال وجود دارد. اما در بخش کشاورزی کاهش نرخ اشتغال پدیدار شده که البته با توجه به فصلی بودن آمار ارائه شده می توان دلایلی نظیر قرار نداشتن در فصل فعالیت های کشاورزی را محتمل دانست.

بیشترین افزایش در بخش‌های اقتصادی را در بخش خدمات داشته ایم.

نکته بعدی کاهش اشتغال زنان با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و افزایش اشتغال ناقص بوده و این می تواند به معنی افزایش مشاغل پاره وقت و غیر رسمی و ساعتی و خود اشتغالی باشد.