در مقابل خشونت علیه زنان چه باید کرد؟

۲۵ نوامبر(۴ آذر) روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است. راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان در ایران برای و کودکان مهیا شده است.

معاونت امور زنان و خانواده به این مناسبت کلیپی را از راهکارهای موجود اقدامات دولت برای حمایت از زنان در خانواده تهیه کرده که در زیر قابل مشاهده است. لین معاونت به جد موضوع نهایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را از قوه قضاییه دنبال می کند.