استاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر سهم زنان برای استاد تمامی، در دانشگاه های کشور تنها پنج درصد است که یکی از پایین ترین سهم ها در همه دنیا است.

ژاله شادی طلب روز سه‌شنبه در نشست تخصصی زن و پژوهش در محل باغ نگارستان تهران افزود: در برخی کشورها ٣٠ درصد از زنان پروفسور هستند اما بانوان ما در دانشگاه ها به مقام استادی نمی رسند.

وی تصریح کرد: البته در ٢ سال اخیر شرایط ارتقای بانوان تا حدودی آسان تر شده است؛ اگرچه زنان در دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش یا خدمت با موانعی مواجهه هستند که لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آنها کارهایی انجام دهد.

شادی طلب اضافه کرد: منابع پژوهشی یا پول از دانشگاه ها نمی آید، بلکه از صنعت می آید. شانس بانوان برای اینکه منابع پژوهشی را به دانشگاه‌ها بیاورند کم است بانوان چنین شانسی ندارند و یک مشکل جدی این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاح قوانین بار پژوهش را سنگین و بار آموزش را سبک می کند و این به ضرر بانوان است.

این استاد دانشگاه افزود: درباره پروژه‌های بین المللی بانوان شانس کمتری دارند؛ بانوان در مجامع بین المللی خیلی نمی توانند فعالیت کنند و یکی از علت ها غیرفعال بودن و کم بودن ارتباط آنها با دنیا است که فرصت های مطالعاتی در اختیار بانوان محدود است.

وی ادامه داد: در آیین نامه فرصت های مطالعاتی نوشته شده که عضو هیات علمی دانشگاه می تواند همسر و فرزندش را با خود به خارج از کشور ببرد اما معلوم نیست این همسر زن یا مرد است چون زنان حق عائله مندی ندارند این حق را نمی گیرند.

شادی طلب خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه خودش منابع مالی داشته باشد، هزینه همسر و فرزندانش را می دهد و این زن می تواند یک سال از فرصت‌های مطالعاتی استفاده کند. اگر دانشگاه این توان مالی را نداشته باشد، دیگر نمی تواند از این فرصت ها بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: نیاز داریم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقررات خود در این زمینه را بازبینی و اصلاح کند؛ باید ۵٠ درصد عضو کمیته ارتقای دانشگاه ها از میان بانوان انتخاب شوند.

شادی طلب خاطرنشان کرد: اگر در بحث استفاده از فرصت های بین المللی جلوی نام همسر یک پارانتز باز کنم و عنوان همسر را به زن و مرد بنویسند زنان هم می توانند از این فرصت ها بهره ببرند.