گزارش جهانی UNODC در سال ۲۰۱۸ درخصوص قاچاق انسان 


گزارش جهانی UNODC در سال ۲۰۱۸ درخصوص قاچاق انسان، براساس برنامه جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال ۲۰۱۰ که در چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح موضوع شده بود، ارائه گردید. این برنامه، ۱۴۲ کشور را پوشش می دهد و کلیه الگوها و جریان های قاچاق انسان در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی را که اساسا در مورد پرونده های قاچاق بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شناسایی شده را مورد بررسی قرار می دهد. UNODC به طور سیستماتیک اطلاعاتی را درباره قاچاق افراد در بیش از یک دهه جمع آوری می کند، روند اطلاعات برای طیف وسیعی از شاخص ها نیز ارائه شده است.

علاوه بر این، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶، شورای امنیت از دبیرکل درخواست کرد که اقداماتی را برای بهبود جمع آوری داده ها، پایش و تحلیل قاچاق افراد در زمینه درگیری های مسلحانه انجام دهد. در پاسخ، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، کتابچه ای برای ارائه دید ویژه در مورد این موضوع، به عنوان کتابچه شماره ۲ گزارش جهانی، منتشر کرده است. این تجزیه و تحلیل بر اساس بازنگری وسیعی از ادبیات موجود، پرونده های دادگاه ناشی از دادگاه های بین المللی کیفری و دادگستری و مصاحبه های تخصصی با پرسنل حافظ صلح سازمان ملل متحد است. نتایج ناشی از بررسی کلی از قاچاق انسان توسط افراد و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آنها با درگیری های مسلحانه است.

سهم قربانیان قاچاق انسان براساس جنسیت و طبق آمار جهانی سال ۲۰۱۶، به این شرح می باشد: مردان ۲۱ درصد، زنان ۴۹ درصد، دختر بچه ها ۲۳ درصد و پسر بچه ها ۷ درصد می باشد. بطور کلی زنان و دختران سهمی معادل ۷۲ درصد می باشد.

در سپتامبر ۲۰۱۷، UNODC (بخش تحقیقات جرم) و گزارش ملی هلند در مورد قاچاق انسان، برآورد ملی از تعداد قربانیان قاچاق انسان در هلند براساس جنسیت، سن، ملیت (هلندی یا غیر هلندی) و نوع استثمار جنسی ارائه دادند. انتشار این برآورد، با روش برآورد سیستمهای چندگانه (MSE)، جهشی در زمینه تحقیقات قاچاق محسوب می شود و مسیر را برای مطالعات بیشتر در سایر کشورها در سال های آتی، هموار می کند.

 

                                                                                                                                 

                                                                             سهم هریک از مناطق جهان در قاچاق انسان بر اساس جنسیت

 

منبع:

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html

جدید: در همکاری نزدیک با کشورهای مربوطه و با همکاری بنیاد Walk Free، UNODC مطالعات MSE را برای ایرلند، رومانی و صربستان انجام داده است. فایلهای مرتبط با هریک از کشورها نیز پیوست می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید

/uploads/images/gallery/ejtemaee/pdf/pdf۱.pdf

/uploads/images/gallery/ejtemaee/pdf/pdf۲.pdf

/uploads/images/gallery/ejtemaee/pdf/pdf۳.pdf

/uploads/images/gallery/ejtemaee/pdf/pdf۴.pdf

/uploads/images/gallery/ejtemaee/pdf/pdf۵.pdf