خزانه دار شورا درقالب برنامه سوم توسعه شهر تهران خواهان افزایش حضور زنان درسطوح مدیریتی شهرداری شد وگفت:با تبعیض مثبت در کمیته انتصابات شهردار،این سهم از۴درصد فعلی به۲۰تا۳۰ درصد افزایش یابد.

سیدحسن رسولی در جلسه فوق العاده روز شنبه بررسی برنامه توسعه شهر تهران درباره دلایل پیشنهادی خود برای حذف تبصره ذیل ماده ۷۲ برنامه، اظهار کرد: رعایت مرزبندی ماموریت های شهرداری با سایر نهادها دارای اهمیت است. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد در کشور ازحیث متولی با هیچ کمبودی مواجه نیستند، زیرا وزارتخانه ها و سازمان های متعددی در این حوزه مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد و رتبه بندی NGU از وظایف شهرداری تهران نبوده و مغایر با وظایف ذاتی این نهاد است. با این تبصره توقعاتی از حیث تامین منابع مالی متوجه شهرداری با مالیه ورشکسته خواهیم کرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: ستاد توان افزایی زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران است، از این رو این تبصره از نظر شکلی و محتوایی ایراد دارد.

لازم به ذکر است با موافقت اعضای شورای شهر تهران، این تبصره از ذیل ماده ۷۲ برنامه پنج ساله سوم حذف شد.

رسولی همچنین درباره بند یک ماده ۷۴ نیز گفت: پیشنهاد می کنم در ارائه لایحه «تشکیل سازمان گردشگردی» بجای واژه «امکانات موجود» واژه «از طریق حذف و ادغام شرکتها و سازمان های زائد» جایگزین شود.

وی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در ایجاد سازمان گردشگری باید از ظرفیت های پراکنده گردشگردی موجود استفاده کرد. همچنین به موازات ایجاد این سازمان می بایست چند شرکت و سازمانی که کار موازی در حوزه گردشگری در شهرداری تهران انجام می دهند، حذف شود تا سازمان جدید با مدیریت یکپارچه ایجاد شود.

رسولی درباره ماده ۷۶ برنامه سوم توسعه شهر نیز گفت: پیشنهاد می کنم واژه «افزایش حضور» به جای «تحقق عدالت جنسیتی» در اصل ماده و واژه «ایجاد تبعیض مثبت» به جای «ایجاد تعادل جنسیتی» در بند یک ماده جایگزین شود.

وی درباره چرایی این پیشنهاد نیز اظهار کرد: برداشت من از تحقق عدالت جنسیتی این است که قراردادن هر چیزی در جای خود یعنی عدالت، به عبارتی اگر فرهنگ قالب سامانه مدیریتی مردسالاری باشد، این می تواند عدالت تلقی شود، از این رو لازم است افزایش حضور زنان را تاکید کرد.

رسولی درباره جایگزینی ایجاد تبعیض مثبت در بند یک این ماده نیز تصریح کرد: منظور از ایجاد تبعیض مثبت یعنی سهم چهار درصدی بانوان در سطوح مدیریتی شهرداری تهران با تبعیض مثبت در کمیته انتصابات شهردار تهران به ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.