معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امسال در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر فیلم هایی را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته اند از دو زاویه توجه به «خانواده» و توجه به «حقوق زنان» داوری و مورد تقدیر قرار می‌دهد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده شاخص های مورد توجه این معاونت برای انتخاب فیلم برگزیده در حوزه خانواده عبارتند از: پرداختن واقع گرایانه به آسیب های خانواده با پرهیز از ترویج خشونت،  ترسیم ضرورت اخلاق و عدالت در خانواده، پرداختن به عواقب نبود مهارت های ارتباطی در خانواده و ضرورت گفتگو و تاثیر شادی و نشاط در پایداری خانواده.

 همچنین شاخص ها برای انتخاب فیلم برگزیده در حوزه مسائل و حقوق زنان عبارتند از: دفاع از هویت زن در خانواده و جامعه صرف نظر از مادر یا همسر بودن، ترسیم نقش های چندگانه زن ایرانی، بیان واقع گرایانه آسیب های موجود در جامعه زنان، ترسیم چهره مادرانه موفق، ترسیم چهره همسری موفق و ارائه راهکارها برای کاهش آسیب های جامعه زنان.

شیرین احمدنیا، طهورا ابوالقاسمی و اشرف گرامی زادگان فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را در بخش تجلی اراده ملی از زاویه نگاه «زنان» و «خانواده» داوری می کنند.

بر اساس این گزارش در مراسم اختتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر دو فیلم برگزیده در دو حوزه «خانواده» و «زنان» مورد تقدیر و اعطای جایزه قرار خواهند گرفت.