طرح ملی ارتقاء سواد برای ۸۹۵ نفر از زنان ودختران عشایر کهگیلویه وبویراحمد اجرا شد. مدیرکل آموزش وپرورش استان در حاشیه بازدیداجرای طرح ملی ارتقاء سواد برای زنان و دختران عشایر کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی از روند اجرای این طرح در استان گفت: طرح ملی ارتقاء سواد در دوره سه ساله و برای دستیابی به آموزش های سواد پایه در مناطق عشایری زیلایی، پشت کوه جلیل و برخی عشایر کوچرو حومه یاسوج اجرا شد.

هادی زارع پور  افزود :برای اجرای این طرح ۱۵۳نفر از مربیان آموزش دهنده در دوره توانمندسازی شرکت کردند.

معاون نظارت وارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور هم گفت: ارتقای شاخص سواد زنان ودختران، توسعه عدالت آموزشی در دستیابی به آموزشهای سواد پایه و توجه به گروههای اجتماعی خاص از اهداف اجرای این طرح مناطق عشایری است.

عابدین بازگیر در بازدید از روند اجرای طرح توسعه سوادزنان ودختران عشایری کهگیلویه وبویراحمد در مناطق موشمی سفلی، بردپهن زیلایی و پهون در پشت کوه جلیل افزود: ارزیابی انجام شده بیانگر روندی مطلوب در توان افزایی زنان عشایری وافزایش سطح انگیزشی برای باسواد شدن زنان ودختران عشایری است.

وی گفت: نتایج ارزیابی تکمیلی در جهت بهبود اجرای طرح بکار گرفته می شود.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: این طرح با مشارکت آموزش وپرورش، امورعشایری، اموربانوان استانداری با برگزاری دوره آموزشی برای آموزش دهندگان وثبت نام از بی سوادان ۱۰ تا ۴۹ سال اجرا شد.

سیدحمدالله خواهش نیک افزود:آزمون پایانی این طرح از اواخر اسفند تا خرداد ادامه دارد.

وی گفت: ارزیابی از طرح به مدت دو روز با حضور آقایان بازگیر و کیایی از دفتر نظارت سازمان نهضت سوادآموزی کشور انجام شد.