معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشت: زنان زندانی واجد شرایط با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده می گذراند؛ تفاهم نامه همکار معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز سه شنبه ۲۱ اسفند س از امضاء تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و به دنبال تلاش های معاونت امور زنان و خانواده برای گذراندن دوران محکومیت زنان زندانی با دستبند الکترونیک در کنار خانواده گفت: بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهاد جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.

معصومه ابتکار و محمد الفت دیروز تفاهم نامه ای را امضاء کردند. براساس این تفاهم نامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه متعهد شد دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند؛ همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه یک بار دریافت کند.

همچنین براساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تامین اعتبار مالی و امکانت مورد نیاز به منظور گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک، متعهد شد.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت های هر استان باید طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوری کند.