در این نشست که توسط خانم ها دکتر روشنفکر، دکتر لمیعیان و فخرالسادات محتشمی پور مدیریت می شد، آقای دکتر پیرزاد، مهندس فرضی پور و زهرا رضا پور سخنرانی کرده خانم ها نداشمس و صدیقه زمانی از تجارب زیسته خود در حوزه کارآفرینی اجتماعی سخن گفتند.

اهمیت کارآفرینی و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی موضوعی بود که دکتر پیرزاد در این نشست به آن پرداخت.

شهردخت ها در شهرداری تهران و ‌نقشی که برای توانمندسازی زنان و‌حضور فعال اجتماعی و‌فرهنگی آنان ایفا  می کنند موضوع بحث‌ سخنران دوم بود.

خانم زهرا رضاپور دانشجوی مطالعات زنان تربیت مدرس به شناسایی و‌ تحلیل چالش های فراروی زنان کارآفرین استان خراسان شمالی پرداخت.

دکتر مینور لمیعیان عضو‌ هیئت رئیسه نشست با تاکید بر اهمیت نهادهای مدنی و‌ نقشی که در توانمندسازی زنان دارند گفت امروزه تجارب زیسته زنان در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و‌ کارآفرینی در سیاست گذاری و‌ برنامه ریزی قابل تأمل است.

ارایه تجربه فعالیت های کارآفرینانه در خرمشهر و‌ زاهدان توسط کارآفرینان اجتماعی

فخرالسادات محتشمی پور ضمن معرفی انجمن زنان کارآفرین و بیان تجارب قابل الگوبرداری به جمع بندی نشست پرداخت.

پیشنهادها برای پیگیری توسط مسئولان مربوطه 

برگزاری نشست های تخصصی  کارآفرینی زنان با تکیه بر تجارب زیسته

تشکیل کارگروه های ترویجی آموزشی و مشاوره ای باموضوع کارآفرینی زنان در دانشگاه

 پیوند دانشگاه با نهادهای مدنی و خیریه ها با استانداردسازی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تهیه پلن برای رفع مشکلات فرهنگی کار آفرینی زنان برای معاونت زنان و خانواده و‌ کمک به انجام آن