نقش اجتماعی – سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی ( بررسی فعالیت زنان در سه دوره ؛ انقلاب مشروطه ، قبل و پس از آن)

مرتضی شیرودی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1384

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه معاصر ایرانی در سه دوره ؛ پیش از انقلاب مشروطه ، حین انقلاب مشروطه و پس از آن می پردازد. این مقاله با ذکر شواهدی تاریخی ضمن رد دیدگاه هایی که یا نقشی منفعلانه و حاشیه ای برای زنان ایرانی در جنبش های اجتماعی در دوره های فوق قائلند و یا ارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی زنان دارند. دیدگاه ...  بیشتر