بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

اعظم نقوی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی (83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون – 2 ، هوش آزمای ریون، مقیاس ...  بیشتر