نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی (83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون – 2 ، هوش آزمای ریون، مقیاس حافظه بالینی و کسلر و آزمون دقت بوناردل بوده است. نتایج نشان داد که بین افرادآزاردیده و عادی به لحاظ حافظه تفاوت معناداری وجود دارد. اما میان دو گروه مورد مطالعه، به لحاظ هوش و دقت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین دو گروه آزاردیده و عادی در جنبه های رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری ، رفتاری انفعالی – پرخاشگرانه ، وابستگی به دارد و مواد مخدر با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی بروز این گونه رفتارها در میان دختران آزاردیده بیشتر بوده است. در بعد عاطفی نیز به طور کلی دو گروه در ویژگیهای خویشتن داری ، جامعه پذیری ، احساس سلامتی ، کارایی ذهنی ، استعداد روانشناختی ، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند. اما در ویژگیهای خودپذیری، حضور اجتماعی ، مردم پذیری ، پیشرفت از طریق همنوایی ، پیشرفت از طریق استقلال و مسئوولیت پذیری با هم تفاوتی نداشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral characteristics
  • child abuse
  • cognitive characteristics
  • personality characteristic
  • psychological ability