جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان

شهلا معظمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  تحقیق درباره مسئله خشونت های خانوادگی، به ویژه همسرکشی ، از پژوهش های است که با در نظر گرفتن تنوع ویژگی های فرهنگی / اجتماعی، اقتصادی / سیاسی استان های کشور انجام شده است. در این مقاله یافته های حاصل از بررسی این موضوع در استان سیستان و بلوچستان ارئه می شود. پدیده خشونت – اعم از خشونت اجتماعی و خانگی – که در تمامی جوامع امری رایج محسوب ...  بیشتر