منشأ اجتماعی بیماری افسردگی زنان

علیرضا محسنی تبریزی؛ فریبا سیدان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اجتماعی اختلالات روانی زنان، به ویژه افسردگی است. این بررسی با استفاده از مدل علّی / توصیفی با بهره گیری از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در زنان 20 تا 60 ساله ساکن شهر تهران انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بیماری روانی افسردگی در زنان از عوامل متعددی تأثیر می گیرد که در شبکه پیچیده ای از روابط علّی با یکدیگر ...  بیشتر