تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان

علی اصغر احمدی؛ سیدحسین تقوی

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  این مقاله به ارائه یافته های یک پژوهش درباره اشتغال مادران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها می پردازد . اطلاعات مورد نیاز از 203 دانش آموز (دختر و پسر) دوره ابتدایی شهر دامغان گردآوری شده است. پرسش نامه رفتار راتر برای سنجش میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان در دو محیط خانه و مدرسه به کار رفته است. فهرست توصیفی شغل و پرسش ...  بیشتر