فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

احمد رجب زاده

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  تاهل و اشتغال موقعیت هایی هستند که بر رفتار و روحیات زنان تاثیرات عمیق بر جای می گذارند و موجب تمایز آنها از سایر گروههای زنان می شوند. در این زمینه فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت های زنان تاثیر می پذیرد . در این مقاله، بر اساس داده های طرح فعالیت و مصرف فرهنگی خانواده انجام فعالیت فرهنگی: مطالعه کتاب و نشریه بین زنان ...  بیشتر