گناهان زنان در ارداویراف نامه

سیما سلطانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  مقاله حاضر نقش زن و حضور او را در کتاب پهلوی ارداویراف‌نامه بررسی کرده است. کتاب مزبور از کتب دینی زردشتیان است که اگرچه در زمان‏های متأخر نوشته شده است اما اساس باورهای مطرح شده در آن بی‏شک به دوران ساسانی باز می‏گردد و با تدقیق در موضوعات آن می‏توان به آموزه‏های دینی آن عصر آشنایی یافت و از آنجا که کتاب فصولی مستقیماً در باب زنان ...  بیشتر