نویسنده

? کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر نقش زن و حضور او را در کتاب پهلوی ارداویراف‌نامه بررسی کرده است. کتاب مزبور از کتب دینی زردشتیان است که اگرچه در زمان‏های متأخر نوشته شده است اما اساس باورهای مطرح شده در آن بی‏شک به دوران ساسانی باز می‏گردد و با تدقیق در موضوعات آن می‏توان به آموزه‏های دینی آن عصر آشنایی یافت و از آنجا که کتاب فصولی مستقیماً در باب زنان و وضعیت گناهان ایشان در دنیای پس از مرگ و شیوه برخورد با آنان دارد، بررسی کتاب از این منظر، غوری است در مسائل زنان در عصر ساسانی.
ارداویراف در سفری که به دنیای پس از مرگ دارد با انبوه زنان و مردانی روبرو می شود که به دلایل مختلف به بهشت و یا دوزخ فرستاده شده‏اند. مقاله با بررسی وضعیت تک تک زنان و گناهان آنان، ضمن تذکر به اهمیت زنان در عصر ساسانی به این نتیجه می‏رسد که گناهان و پادافره زنان غالباً مبتنی بر جنسیت آنان بوده است و بر خلاف مردان که مشاغل و رفتارهایشان ایشان را مستوجب بهشت یا دوزخ می‏کند، زنان با دیدی جنسیتی، تنها در موضع زن و غالباً از دید مردان و وظایفی که مردان اجتماع بر دوش آنان نهاده‏اند به بهشت یا دوزخ فرستاده می‏شوند.
گناهان زنان در ارداویرافنامه: روسپی‏گری، خیانت به زندگی زناشویی، عدم پرهیز در دوره دشتان (عادت ماهانه)، جادوگری، نافرمانی در شیر دادن به فرزند، سقط جنین، زبان درازی با شوهر و عدول از خویدوده (ازدواج با نزدیکان) در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sin of Women in Ardavirafnameh

چکیده [English]

In this article the sins and the presence of the women in Ardavirafnameh, a Pahlavi book, has been surveyed. The book is one of the important religious books of Zoroastrianism. Although this book has been written contemporarily but the foundation of the introduced ideas comes from Sasanians period. Since the book has directly addressed some women's issues and state of their sins in The Day of Judgment, studying this book is sort of pondering on women's affairs in Sasanians.
Ardaviraf in his journey to The Day of Judgment sees a lot of men and women sent to paradise or hell because of different causes. Examining the every woman's conditions, the article concludes that the women's sins and punishment is related to their sex. Unlike men whose careers and behaviors determine them to be sent to the paradise or hell, women are sent to hell and paradise just for being woman - frequently from men's point of view and those burdens which men imposed on their shoulders. Some of the women's sins which are addressed in Ardavirafnameh are prostitution, disloyalty to matrimony, doing some jobs during their period while they are forbidden to do that, witchcraft, refusing to milk their kids, abortion, having dispute with their husband and avoiding getting married to their blood-related relatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardavirafnameh
  • Women's Sin
  • Sasanians period