رابطه مفهوم خود و سلامت روانی در فرهنگ شرق و غرب

فیروزه غضنفری

دوره 4، 1-2 ، شهریور 1385

چکیده
  فرض‏های فرهنگی متفاوت از "خود " در فرهنگ شرق و غرب نه تنها سبب شکل‏گیری مفهوم خود فردیت یافته در غرب و خود جمع مدارانه در شرق شده است‏، بلکه در ارزیابی و قضاوت افراد در مورد میزان بهزیستی و سلامت روانی‏شان نیز تاثیر گذاشته است. این مقاله ضمن بحث در مورد چگونگی تاثیر‏گذاری فرهنگ در شکل‏گیری مفهوم خود، به بررسی رابطه بین الگوی فرهنگی ...  بیشتر