تحرک اجتماعی بین نسلی زنان در تهران

خدیجه سفیری؛ الهه ایمانی

دوره 4، 1-2 ، شهریور 1385

چکیده
  : در پژوهش‏های جامعه‌شناختی انجام شده در ایران به مسأله تحرک اجتماعی زنان کمتر پرداخته شده است. در حالیکه شناخت چگونگی تحرک اجتماعی زنان و میزان این تحرک می‌تواند به برنامه‌ریزی‏ها و سیاستگزاری‏های جامعه کمک نماید. این مقاله به بررسی تحرک اجتماعی بین‏نسلی زنان شهر نشین تهرانی می پردازد. در این مطالعه تحرک اجتماعی بین نسلی دختران ...  بیشتر