رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی ، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی باخشونت علیه زنان در تهران:

منصوره اعظم آزاده؛ راضیه دهقان فرد

دوره 4، 1-2 ، شهریور 1385

چکیده
  پژوهش‏هایی که تا‏کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی می‏شود علاوه بر توجه به عواملی همچون شکل روابط در خانواده جهت‏یاب، شیوه جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی در خانواده ...  بیشتر