زنان و سریال‌های تلویزیونی

تقی آزاد ارمکی؛ جمال محمدی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله در پی بررسی قرائت، رمزگشایی و تفسیر زنان از سریال‌های تلویزیون است. این بررسی بر مبنای رویکرد مطالعات فرهنگی انجام گرفته است. به همین دلیل، چارچوب نظری ما منظومه‌ای از نظریة هژمونی گرامشی و هال و نظریة ترکیب‌بندی در آثار گرامشی و آلتوسر و هال و لاکلاو و موفه است. این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ مصاحبة متمرکز انجام شده ...  بیشتر

تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران

تقی آزاد ارمکی؛ غلامرضا غفاری

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  در این مقاله نگرش نسلی به موضوع جنسیت در قالب سه نسل جوان، میانسال و سالخورده مورد بررسی قرار گرفته و هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر است : 1. آیا نسل‏های مختلف نگاه و نگرش متفاوتی نسبت به زن دارند؟ 2. آیا این تفاوت در جامعه شهری و روستایی به صورت یکسان وجود دارد؟ 3. آیا نگرش نسلی میان دو جنس زن و مرد تفاوت دارد؟ نتایج آزمون آماری برروی داده‏های ...  بیشتر