نویسندگان

1 دارای دکتری جامعه شناسی از دانشگاه مریلند (آمریکا) و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دارای دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نگرش نسلی به موضوع جنسیت در قالب سه نسل جوان، میانسال و سالخورده مورد بررسی قرار گرفته و هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر است :
1. آیا نسل‏های مختلف نگاه و نگرش متفاوتی نسبت به زن دارند؟
2. آیا این تفاوت در جامعه شهری و روستایی به صورت یکسان وجود دارد؟
3. آیا نگرش نسلی میان دو جنس زن و مرد تفاوت دارد؟
نتایج آزمون آماری برروی داده‏های پژوهش که به روش پیمایشی وباتکنیک مصاحبه حضوری در شهر تهران و کاشان جمع‏آوری شده‏است دلالت بر وجود روابط و تفاوت معنادار بین نگرش به زن، میان سه نسل‏جوان، میانسال وسالخورده و نیز در جامعه شهری و روستایی ودرجامعه زنان ومردان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generational Attitudes Toward Women in Iran

چکیده [English]

In this article generational attitudes towards gender issue in three generation young, middle age, and elders have been studied and the objective is to answer following questions:
1. Are there differences in attitudes towards women between generations?
2. Are the attitudes’ differences between rural and urban communities similar?
3. Do men and women have different attitudes toward women?
Analysis of data from a survey research with interview technique in the capital city of Tehran and Kashan shows statistically meaningful differences regarding attitudes towards women between generations, urban and rural resident, and men women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes / radical feminist perspective/ generations/ social obstruction.