نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‏ها

محمد امین قانعی راد؛ فرهاد خسرو خاور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  در اغلب ادبیات موجود حضور زنان در دانشگاه‌ها با مقوله‌ تربیت نیروی انسانی و مسأله اشتغال مرتبط می‌شود و در تبیین این موضوع از نظریات اقتصاددانان درباب سرمایه انسانی یاری گرفته می‌شود. اما این مقاله بر ابعادی دیگر از این پدیده دست می‌گذارد و به ارزیابی انگیزه های اجتماعی و فرهنگی ورود دختران به دانشگاه می‌پردازد. پرسش اصلی این ...  بیشتر