تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه

حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  این مقاله به بررسی جایگاه زنان در بنیاد جایزه نوبل طی سال های 1901 تا 2006 و 20 فرهنگستان علوم در 20 کشور جهان می پردازد. تحلیل داده های بدست آمده از صفحه خانگی بنیاد مذکور در فضای وب و همچنین داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه الکترونیکی نشان می دهد که در نهادهای علمی و تخصصی مذکور سهم بسیار اندکی از دانشمندان نخبه را زنان تشکیل می دهند؛ ...  بیشتر