سنت، نوسازی و خانواده (مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی)

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی؛ لطیف پرتوی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  طی چند دهه ی اخیر، نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متأثر از ورود فرایند و پیامدهای نوسازی، تغییر و تحولاتی ژرف را در دو سطح عینی- ساختاری و ذهنی- معنایی تجربه کرده است. از اینرو، این مقاله به واکاوی فرایند نوسازی و مکانیسم? تأثیرگذاری آن بر نهاد خانواده در بستر اجتماع ایلی و درک و تفسیر مردمان آن از اشکال سنتی و مدرن خانواده، ابعاد و عوامل ...  بیشتر

تحقیق فمینیستی: مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی

احمد محمدپور؛ داریوش بوستانی؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  بنیان روش?شناسی فمینیستی در نقد علوم طبیعی و اجتماعی به‌عنوان دانش?های دوجنسی?گرا قرار دارد. فمینیست?ها بر این باورند که سؤال‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم، روش?شناسی?ها و داعیه?های معرفتی دانش متعارف که فرض می?شود فراغت ارزشی-جنسیتی دارند، در حقیقت درکی مخدوش‌شده و ناعادلانه، هم از طبیعت و هم از زندگی اجتماعی، به‌دست داده?اند. به‌علاوه، ...  بیشتر

واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل

رسول صادقی؛ علی محمد قدسی؛ جواد افشارکهن

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در وضعیت کنونی جامعه ایران، پدیده ازدواج تحت‏تأثیر تحولات ساختاری و ارزشی جامعه از یکسو و شرایط بی‎سازمانی و ناهماهنگی خرده‎ نظام‎های اجتماعی از سوی دیگر، بعنوان یک مسئله اجتماعی نمود یافته است. با توجه به اهمیت موضوع و ساختار جوان جمعیتی ایران، این مقاله به بررسی نگرش و دیدگاه جوانان مجرد پیرامون ازدواج، ابعاد و جهات آسیب‏زای ...  بیشتر

قومیت و الگوهای ازدواج در ایران

محمد جلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  الگوهای ازدواج در بین کشورها و حتی در درون یک کشور در میان گروه های قومی گوناگون، متفاوت است. چنین نوسانی می تواند هم ناشی از عوامل قومی – فرهنگی ،و هم متأثر از عوامل اقصادی – اجتماعی باشد. مقاله حاضر با استفاده از داده های طرح ملی"بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار 1380 " به بررسی الگوهای ازدواج در میان گروه های قومی در ایران پرداخته ...  بیشتر