سنخ بندی مد در تهران: با تأکید بر نحوه پوشش زنان

مهری بهار؛ مریم زارع

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  از آنجا که مد یکی از صورتها و جلوههای مدرنیته تهرانی-ایرانی است که در صور گوناگون خودنمایی میکند و در حال تغییرات سریع و همه جانبه است سعی میکنیم تا صورتهای گوناگون مد در دوره کنونی در شهر تهران را بر اساس مکتوبات و شواهد در قالب عبارات و تصاویر نشان دهیم. در این پژوهش به دو سؤال محوری «صور گوناگون مد در ایران چگونه است؟» و «عوامل مؤثر ...  بیشتر