اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

محمدامین قانعی‌راد؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  مقاله ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به بررسی ابعاد معرفت‌شناختی و جامعه شناختیِ نظریه-های فمینیستی می پردازد تا رابطه ی فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ رهایی بخش را با مسئله ی کلیت انسانی آشکار سازد. مهم‌ترین نقد بر دیدگاه های مدرن و پسامدرنِ جنبش فمینیستی، ناتوانی آنها در ارائه ی یک مفهوم کلی برای رهایی سوژه ی انسانی ...  بیشتر